Сучасні методи дослідження структури матеріалів (Фізика та астрономія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Королишин А. В.ФзФм-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзФм-12доцент Королишин А. В.

Опис навчальної дисципліни

Мета курсу «Сучасні методи дослідження структури  матеріалів» навчити майбутніх спеціалістів володіти сучасними методами високоенергетичної спектроскопії для встановлення реальної атомної будови неорганічних матеріалів в залежності від хімічного вмісту компонент, технології виготовлення і послідуючих механічної та термічної обробки. Зокрема, встановлення електронної структури матеріалів у різному агрегатному стані. Суміщати рентгенівські емісійні спектри різних компонент у єдині й енергетичній шкалі за даними фотоелектронної спектроскопії. За даними Месбауерівської спектроскопії встановлювати магнітний стан заліза.

Навчити студентів самостійно використовувати X- променеві методи для контролю структурних електронних змін в полікристалічних та дрібнодисперсних матеріалах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

сучасні високоенергетичні методи одержання емісійних спектрів, основні параметри емісійних ліній, визначати густину електронних станів за даними фотоелектронного спектру валентних електронів, визначити ефективну валентність рідкісноземельних елементів, визначати електронну конфігурацію компонент у сплавах, встановлювати вплив ближнього і далекого порядку на властивості матеріалів

вміти:

 • Визначати основні параметри кристалічної структури матеріалів
 • Визначати інтенсивність Х-променевих емісійних спектрів
 • Встановлювати валентність за даними LІІІ абсорбційної спектроскопії
 • Суміщати спектри  в єдиній шкалі енергій
 • Визначати величину зарядового стану компонент.

Рекомендована література

Базова

 1. Гельд Н. В. Силициды переходных металлов четвертого периода / Н. В. Гельд, Ф. А. Сидоренко//–  М. : Металлургия, 1974. – 584 с.
 2. Гладышевский Е. И., Бодак О. И. Кристаллохимия интерметаллических соединений редкоземельных металлов / Е. И. Гладышевский, О. И. Бодак// Львов. : Висщая школа. 1982.  255с.
 3. Амусья М.Я. Атомный фотоэффект/ Амусья М. Я.// – М. : Наука. – 1987. 196 с.
 4. Немошкаленко В. В., Антонов В. Н. Теоретические основы рентгеновский спектроскопии/ В. В. Немошкаленко, В. Н. Антонов// Киев: Наукова думка, 1978. – 415 с.

Допоміжна

 1. Шаскольская М.И. Кристаллография. М.: Висшая шк..1976.
 2. Зигбан К. Электронная спектроскопия / К. Зигбан М. : Мир. 1971. – 576 c.
 3. Немошкаленко В. В., Алëшин В. Г. Электронная спектроскопия кристаллов / В. В. Немошкаленко, В. Г. Алëшин// – К. : Наукова думка. 1976. – 336 с.
 4. Гинье А. Рентгенография кристаллов. М., 1961.

Інформаційні ресурси

 1. Вікіпедія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму