Сучасні проблеми фізики реальних кристалів (105Д Прикладна фізика та наноматеріали (аспіранти 2-го р.н.))

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної фізики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Стадник В. Й.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Стадник В. Й.

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам відповідні загальні та фахові компетентності засновані на розумінні закономірностей цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із процесами, які відбуваються у фізичній системі і охоплює основні відомості про теоретичні основи та практичні навики вирощування кристалів, аналізу факторів, які впливають на зародження кристалів; вивченню будови, основних термодинамічних і специфіці фізичних властивостей реальних кристалів. в разі квантування енергії речовини та фазових переходів типу газ–рідина і рідина–тверде тіло. У курсі представлені відповідні теоретичні дані та передбачене проведення експериментальних занять.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

основні поняття предмету; основні методи отримання реальних кристалів; особливості їхньої будови, умови виникнення дефектів та дислокацій; методи вимірювання основних кристалофізичних параметрів; низько- та високотемпературні властивості кристалів..

вміти:

визначати коефіцієнти термічного розширення, симетрію кристалів, оволодіти основними методи виявлення дефектів ґратки, визначати характеристичні поверхні і модуль Юнга, об’ємну і лінійну стисливості кристала; градуювати термодатчики в області низьких та високих температур; визначати величину показників заломлення та двопроменезаломлення, отримувати коноскопічні фігури.

Рекомендована література

  1. Брезвін Р.С., Габа В.М., Романюк М.О., Стадник В.Й. Оптико-електронні параметри фероїків групи сульфатів та цинкатів. – Львів: Ліга Прес, 2018, 244 с.
  2. А.В. Франів, В.Й. Стадник, В.Ю. Курляк. Фізика низьких температур. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2017, 362 с.
  3. В.Й. Стадник, М.О. Романюк, Р.С. Брезвін. Електронна поляризовність фероїків. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2014, 306 с.
  4. В.Й. Стадник, В.М. Габа. Рефрактометрія діелектричних кристалів з несумірними фазами. – Львів: Ліга-Прес, 2010, 352 с.
  5. В.Й. Стадник, В.Б. Капустяник. Фізика діелектриків. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2015, 336 с.
  6. Сучасна кристалографія в 4-х томах (під редакцією Б.К. Вайнштейна). – М.: Наука, 1979. (рос. мова).

Силабус:

Завантажити силабус