Сучасні технології отримання матеріалів (Modern technologies for materials synthesis) (105 – Прикладна фізика та наноматеріали, ОПП Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік
102Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Мудрий С. І.ФзПм-11
1016професор Мудрий С. І.ФзПм-11

Опис навчальної дисципліни

Мета:

Дисципліна вільного вибору «Сучасні технології отримання матеріалів» ( «Modern technologies for materials synthesis») має мету навчити майбутніх спеціалістів володіти фізичними основами сучасних методів синтезу функціональних матеріалів, які вже традиційно використовуються у різних  галузях індустрії, а також є перспективними для широкого практичного використання у майбутньому. Метою курсу є також оволодіння навиками ознайомлення з новими технологіями, описаними в англомовних статтях та монографіях. Студенти також навчаться робити огляди і виступати з доповідями англійською мовою по сучасних технологіях синтезу матеріалів.

В результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен

знати:

сучасні технології отримання конструкційних металевих сплавів, напів-провідникових  матеріалів, наночастинок, композитів та інших матеріалів різного функціонального призначення. При цьому основна увага буде звернута на знання студентами фізичних основ нових технологій  та вміння вибирати певну з них для отримання конкретних матеріалів з необхідними параметрами для забезпечення оптимальних експлуатаційних характеристик.

вміти:

 • оцінювати придатність того чи іншого технологічного процесу до створення матеріалів певного функціонального призначення;
 • вибирати оптимальні технологічні параметри для програмованого синтезу нових сплавів;
 • поєднувати особливості технологічних процесів з результатами вимірювання фізико-хімічних властивостей;
 • використовувати комп’ютерні методи для контролю технологічних процесів.

Рекомендована література

Базова:

 1. Frank J. Owens, Charles P. Poole The physics and chemistry of nanosolids, John Wiley, New Jersey, 2008, 539p.
 2. S.O. Kasap. Principles of electronic materials and devices., Mc.Graw-Hill Companies, 2006, 874p.
 3.  U.K. Singh, Manish Dwived. Manufacturing processes, new age international publishers, 2009, 290p.

Допоміжна:

 1. M. Ohring. Materials science of thin films. Deposition and structure, Boston 1998, 783p.
 2. M. Kuno. Introduction to nanoscience and nanotechnology: A workbook, Notre Dame, 2004, 246p.

Інформаційні ресурси:

 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
 2. Львівська національна наукова Бібліотека України імені В. Стефаника
 3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Силабус:

Завантажити силабус