Досягнення та перспективні дослідження конденсованих речовин (Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор, ст. наук. співробітник Плевачук Ю. О.ФзФм-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФзФм-12доцент Штаблавий І. І.

Опис навчальної дисципліни

Курс “Досягнення та перспективні дослідження конденсованої речовини” належить до дисциплін, які підсумовують основні профілюючі курси, і є логічним їхнім завершенням. У ньому містяться розділи, присвячені найголовнішим питанням фізики конденсованого стану. Розглядаються: рідини, тверді тіла, а також ефекти, які спостерігаються в цих речовинах. Причому класичні знання поєднуються з викладом найновіших теоретичних та експериментальних даних, опублікованих у періодичних наукових виданнях та монографіях. Для успішного засвоєння даного курсу необхідними є знання з курсів загальної фізики, термодинаміки, фізики твердого тіла, фізики невпорядкованих систем, фізики кластерів та наносистем, а також статистичної фізики та кристалографії, що дасть змогу поєднати теоретичні та експериментальні дані та побачити перспективи подальших наукових досліджень у цій галузі.

Мета: формування у  майбутнього спеціаліста системи знань з фізики конденсованого стану та методів перспективних досліджень конденсованої речовини, розуміння закономірностей утворення структури та її взаємозв’язку з фізичними властивостями. Це передбачає виклад основних розділів фізики конденсованого стану, з яких можна отримати решту навчального матеріалу. Головна увага звертається на розуміння ролі міжчастинкової взаємодії при формуванні конденсованих систем.

Завдання: навчити студентів характеризувати різні явища та процеси , що відбуваються в конденсованих речовинах та знаходити взаємозв’язок між атомною і електронною структурою з одного боку та фізичними властивостями з іншого.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 1. основні явища, що відбуваються у рідинах різного типу (молекулярних рідинах, рідких металах, зріджених інертних газах);
 2. теоретичні методи опису структури і властивостей рідин та їхні термодинамічні характеристики;
 3. явища та процеси, які протікають у твердих кристалічних та аморфних речовинах і роль електронної структури в цих явищах;
 4. моделі фазових переходів та інших перетворень у конденсованих системах;
 5. методику вибору потенціалу міжчастинкової взаємодії для розрахунку структури та термодинамічних характеристик конденсованих речовин.

вміти:

 1. застосовувати фундаментальні знання з фізики конденсованого стану для аналізу явищ та процесів, які відбуваються в твердих тілах та рідинах;
 2. проводити розрахунки властивостей рідин та твердих розчинів на основі сучасних теоретичних методів з використанням потенціалів міжчастинкової взаємодії;
 3. використовувати методи комп’ютерного моделювання для оцінки фізичних характеристик конденсованих речовин.

Рекомендована література

Базова

 1. І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик (2006). Загальний курс фізики: Навчальний посібник у 3-х т. Київ: Техніка.
 2. Л.А. Булавін, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. Критичні явища розшарування в рідинах на Землі та в космосі. – Київ.: Наукова думка, 2011. –278 с.
 3. Булавін Л. А. Властивості рідин у критичній області : Навч. посіб. / Л. А. Булавін; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 207 c. – Бібліогр.: 122 назв. – укp.
 4. Гриценко М.І. Фізика рідких кристалів. Навчальний посібник. Київ : Академія, 2012 . – 271 с.
 5. Metallic glasses.
 6. Кшнякин, В.С. Основи фізичного матеріалознавства [Електронний ресурс] / В.С. Кшнякин, А.С. Опанасюк, К.О. Дядюра. – Електронне вид. каф.: Електроніки і комп’ютерної техніки; ПМіТКМ. – Суми: СумДУ, 2015. – 466 с.

 Допоміжна

 1. Michael C. Gao, Jien-Wei Yeh, Peter K. Liaw, Yong Zhang. High-Entropy Alloys. Fundamentals and Applications. Springer International Publishing, Switzerland, 2016. https://www.springer.com/gp/book/9783319270111.
 2. B.S. Murty, Jien-Wei Yeh, S. Ranganathan, P. P. Bhattacharjee. High-Entropy Alloys, 2nd Edition. Elsevier 2019. https://www.elsevier.com/books/high-entropy-alloys/murty/978-0-12-816067-1
 3. М.В. Карпець, О.С. Макаренко, О.М. Мисливченко, В.Ф. Горбань. Вплив NI на фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості системи високоентропійних сплавів AlCrCoCuFeNiх (x = 0; 0,5; 1; 2; 3). Наукові вісті НТУУ “КПІ”, Матеріалознавство та машинобудування. -2014, т.2. с.46-52.

Інформаційні ресурси

 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
 2. Львівська національна наукова Бібліотека України імені В. Стефаника
 3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму