Комп’ютерні методи моделювання структури і фізичних властивостей (Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Коваленко М. В.ФзФм-52м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФзФм-52мКоваленко М. В.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Комп’ютерні методи моделювання структур та фізичних властивостей» є нормативною дисципліною зі спеціальності 104 Фізика та астрономія (експериментальна фізика) для другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка викладається в 2 семестрі в обсязі 4,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Зміст та матеріал навчальної дисципліни стосується аналізу сучасних розрахункових методів у галузі фізики твердого тіла, який орієнтує на актуальні питання та можливості моделювання структури та властивостей матеріалів, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра у галузі експериментальної фізики та фізики конденсованого стану.

Рекомендована література

Основна:

 1. В.В. Погосов, Ю.А. Куницький, А.В. Бабіч, А.В. Коротун, А.П. Шпак “Нанофізика і нанотехнології”, Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 380 с.
 2. А.П.Шпак, Ю.А.Куницький, О.О.Коротченков, С.Ю.Смик. Квантові низькорозмірні системи. К.: Академперіодика, 2003.- 310 с.
 3. Д.М.Заячук. Низькорозмірні структури і надгратки. НУ „Львівська політехніка”, 2006. – 220 с.
 4. Martin Electronic Structure. Basic theory and practical methods. – Cambrige – 2004. – 642 p.
 5. Computational materials science: an introduction / June Gunn Lee // Second edition. | Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis, 2017. – 351 p.
 6. Стрижак П.Є. Квантова хімія : Підруч. для студ. ВНЗ. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – 458 c.
 7. Varga and J. A. Driscoll, “Computational Nanoscience, Applications for Molecules, Clusters, and Solids”, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
 8. Massobrio, H. Bulou, Ch. Goyhenex (eds.), “Atomic-Scale Modeling of Nanosystems and Nanostructured Materials”, Lecture Notes in Physics 795, Springer, Berlin Heidelberg, 2010.
 9. Marx & J. Hutter, “Ab initio molecular dynamics: basic theory and advanced methods”, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
 10. Handbook of nanophysics. Principles and methods, V.1 / editor, Klaus D. Sattler. // Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis, 2011. – 760 p.

Допоміжна:

 1. В.В. Погосов, Ю.А. Куницький, А.В. Бабіч, А.В. Коротун “Елементи фізики поверхні, нано- структур і технологій”, 2010, Запоріжжя: ЗНТУ, 365 c.
 2. Handbook of materials modeling (Vol. 1 and 2) / S. Yip (ed.), Springer. – 2965 p.

Матеріали

 

 1. www.nanohub.org
 2. https://www.samson-connect.net/
 3. www.quantum-espresso.org
 4. www.skybox.net.ua
 5. www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nano/
 6. The ABC of DFT

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус