Квантова механіка (Середня освіта. Фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748професор Ткачук В. М.ФзО-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФзО-41

Опис навчальної дисципліни

Курс «Квантова механіка» є нормативною дисципліною з спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми бакалавра, яка викладається в VII семестрі обсягом 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс «Квантова механіка» є фундаментальним розділом основного курсу теоретичної фізики.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із мікросвітом.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач квантової механіки.

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):

Загальні компетентності:

 • ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні компетентності:

 • СК4. Здатність коректно застосовувати фізичні поняття, закони, принципи, теорії у поєднанні з необхідним математичним інструментарієм для пояснення фізичних явищ і процесів з використанням сучасних засобів навчання.
 • СК12. Володіння базовими поняттями, аксіомами та постула-тами загальної і теоретичної фізики, знання основних законів і принципів сучасної фізики та астрономії, вміння визначати межі їх застосування.

Програмні результати навчання (ПРН), на досягнення яких спрямоване вивчення курсу:

 • ПРН13. Знати та розуміти основні поняття, закони, теорії, загальну ПРН14. Аналізувати фізичні явища і процеси на основі фізичних законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних матема-тичних методів.
 • ПРН22. Розуміти місце фізики та астрономії у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Рекомендована література

Базова

 1. Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. М., 1983.
 2. Давыдов А. С. Квантовая механика. М., 1973.
 3. Юхновський І. Р. Квантова механіка. К., 1995.
 4. Глауберман А. Ю. Квантова механіка. Львів, 1962.
 5. Соколов А. А., Тернов И. М., Жуковский В. И. Квантовая механика. М., 1979.
 6. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. М., 1989.
 7. Дирак П. А. М. Принципы квантовой механики. М., 1960.

Допоміжна

 1. Фок В. А. Начала квантовой механики. М., 1976.
 2. Ферми Е. Квантовая механика: Конспект лекций. М., 1968.
 3. Шифф Л. Квантовая механика. М., 1959.
 4. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 8,9. М., 1966.
 5. Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям. М., 1968.
 6. Зоммерфельд А. Строение атома и спектра. Т.2. М., 1956.
 7. Мессиа А. Квантовая механика. Т. 1,2. М., 1979.
 8. Ткачук В. М. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.

Інформаційні ресурси

 1. Wikipedia

Матеріали

 1. І. О. Вакарчук, Квантова механіка (видання четверте, доповнене). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 872 с.
 2. І. О. Вакарчук, Т. В. Кулій, О. В. Кнігініцький, В. М. Ткачук. Збірник задач з квантової механіки. Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1997. 32 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус