Ядерна фiзика (Середня освіта. Фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Капустяник В. Б.ФзО-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзО-31Еліяшевський Ю. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзО-31доцент Гречух Т. З.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Ядерна фізика» є нормативною дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта. Фізика для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається у 6 семестрі в обсязі 4,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). В курсі розглядається основні закономірності фізики атомного ядра та фізики високих енергій.

Курс ядерної фізики є одним з основних розділів загальної фізики. В курсі розглядаються історія розвитку ядерної фізики, основи фізики ядра, його склад і будова, основні ядерні моделі. Значне місце в курсі відведене аналізу експериментальних методів дослідження атомних ядер і ядерних частинок, а також фізиці високих енергій. Проаналізовані різні види ядерних реакцій, розглядається класифікація елементарних частинок і властивості кварків. Набуті в рамках курсу знання є необхідною основою для успішної педагогічної діяльності випускників фізичного факультету.

Мета курсу: ознайомити студентів з основними закономірностями та поняттями фізики атомного ядра та фізики високих енергій, сформулювати поняття єдності мікро- і макросвіту, виробити навички фізичного мислення.

Основні завдання курсу:

 • розглянути розвиток уявлень про будову і властивості атомного ядра;
 • розширити науковий світогляд студентів;
 • виробити навички до самостійної роботи.

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):

Загальні компетентності:

 • ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні компетентності:

 • СК1. Здатність використовувати систематизовані теоретичні й практичні знання з фізики та методики навчання фізики у вирішенні професійних завдань.
 • СК4. Здатність коректно застосовувати фізичні поняття, закони, принципи, теорії у поєднанні з необхідним математичним інструментарієм для пояснення фізичних явищ і процесів з використанням сучасних засобів навчання.
 • СК9. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.
 • СК12. Володіння базовими поняттями, аксіомами та постулатами загальної і теоретичної фізики, знання основних законів і принципів сучасної фізики та астрономії, вміння визначати межі їх застосування.

Програмні результати навчання (ПРН), на досягнення яких спрямоване вивчення курсу:

 • ПРН5. Уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності.
 • ПРН13. Знати та розуміти основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи дослідження фізики і астрономії та методики їх навчання, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії їх розвитку.
 • ПРН14. Аналізувати фізичні явища і процеси на основі фізичних законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних матема­тичних методів.
 • ПРН17. Розв’язувати задачі різних рівнів складності курсів фізики і астрономії в базовій середній школі, чітко й раціонально пояснює розв’язання учням.
 • ПРН20. Володіти основами наукових досліджень, здійснювати самостійну експериментальну діяльність з фізики та методики навчання фізики з описом, аналізом та критичним оцінюванням експериментальних даних.
 • ПРН22. Розуміти місце фізики та астрономії у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Рекомендована література

Базова

 1. О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський. Теорія ядра: Навч. посібник.- Київ.: Либідь, 2000.-608 с.
 2. Ніцук Ю.А. Ядерна фізика: Навч. посібник.- Одеса.: Видавництво ОДУ, 2008.- 168 с.
 3. І. О. Вакарчук, Квантова механіка (видання четверте, доповнене). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 872 стор.
 4. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. Т.3. Оптика. Квантова фізика. К.: Техніка, 1999.- 520 с.
 5. А.К.Вальтер, И.И. Залюбовский. Ядерная физика.- Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1991.-480 с.
 6. Л.А. Булавин, В.К. Тартаковський. Ядерна фізика.- Київ, 2005.-480 с.
 7. Капустяник В. Б. Вибрані розділи з курсу ядерної фізики.

 Допоміжна

 1. Чолпан П.П. Фізика. К.: Вища школа, 2003.-567 с.

Інформаційні ресурси

 1. Eric Weisstein’s World of Physics
 2. Wikipedia
 3. Nuclear Science

Матеріали

 1. В. Капустяник, Б. Кулик, М. Партика. Практикум з ядерної фізики для студентів фізичного факультету.- Львів: Видавн. центр фіз. ф-ту  ЛНУ ім. І. Франка, 2012.-88 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус