Ядерна фiзика (Середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Капустяник В. Б.ФзО-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзО-31Турко Б. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзО-31доцент Гречух Т. З.

Опис навчальної дисципліни

Курс ядерної фізики є фундаментальним розділом основного курсу загальної фізики.

Мета курсу: ознайомити студентів з основними закономірностями та поняттями фізики атомного ядра та фізики високих енергій, сформулювати поняття єдності мікро- і макросвіту, виробити навички фізичного мислення.

Основні завдання курсу:

а) розглянути розвиток уявлень про будову і властивості атомного ядра;

б) розширити науковий світогляд студентів;

в) виробити навички до самостійної роботи.

За підсумками вивчення курсу студент повинен

знати:

 • основні теоретичні питання, викладені в лекційному курсі;
 • мати уяву про сучасний стан знань щодо будови та властивостей атомних ядер та елементарних частинок.

вміти:

 • використовувати отримані знання на практиці при розв’язуванні задач та при виконанні лабораторних робіт в рамках ядерного практикуму.

Вивчення курсу «Ядерної фізики» ґрунтується на знаннях студентів, одержаних при вивченні загальних та спеціальних дисциплін: «Механіка», «Електрика і магнетизм», «Молекулярна фізика», «Оптика», «Атомна фізика», «Квантова механіка», «Математичний аналіз» і «Диференціальні рівняння».

Рекомендована література

Базова

 1. О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський. Теорія ядра: Навч. посібник.- Київ.: Либідь, 2000.-608 с.
 2. І.О. Вакарчук. Квантова механіка: Підручник.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2007.- 784 с.
 3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. Т.3. Оптика. Квантова фізика. К.: Техніка, 1999.- 520 с.
 4. А.К.Вальтер, И.И. Залюбовский. Ядерная физика.- Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1991.-480 с.
 5. П.Е. Колпаков. Основы ядерной физики. -Москва: Просвещение, 1969.
 6. Л.А. Булавин, В.К. Тартаковський. Ядерна фізика.- Київ, 2005.-480 с.
 7. И.В. Ракобольская. Ядерная физика.-М.: Изд-во МГУ, 1971.-295 с.
 8. Чолпан П.П. Фізика. К.: Вища школа, 2003.-567 с.

 

Допоміжна

 1. К.Н. Мухин. Экспериментальная ядерная физика. Том 11. Физика элементарных частиц, -Москва: Атомиздат, 1974.-335с.
 2. Ю.М. Широков, Н.П.Юдин. Ядерная физика: Учебное пособие.-Москва: Наука, 1980.-727 с.

Інформаційні ресурси

 1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
 2. http://www.wikipedia.org
 3. http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму