Чисельні методи (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Малий  Т. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Жишкович А. В.

Опис навчальної дисципліни

Курс «Чисельні методи» є нормативною дисципліною циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Мета: одержання студентами знань і практичних навичок алгоритмізації, створення, налагодження та тестування програм для розв’язання фахових задач на комп’ютері. Велика увага приділяється сучасним технологіям проведення наукових розрахунків із використанням програмного пакету MatLab.

Завдання: навчити студентів самостійно створювати, налагоджувати та тестувати програми комп’ютерного моделювання фізичних процесів i систем.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні принципи програмування в середовищі MatLab, чисельні  методи обробки даних, підходи до розв’язання фізичних задач чисельними методами;

вміти: самостійно складати алгоритми програм для чисельного розв’язання задач , які розглядаються в даному курсі.

Значна частина навчальних годин курсу відведена на самостійне опрацювання. Самостійна робота студентів містить: підготовку до аудиторних занять (лекцій,  лабораторних тощо); виконання відповідних завдань із навчальної дисципліни протягом семестру; самостійну роботу з окремих тем навчальної дисципліни; підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до модульних і комплексних контрольних робіт; участь у студентських наукових гуртках, семінарах, конференціях тощо.

Рекомендована література

Базова

 1. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б, Смирнова Е.Н. MatLab0, СПб: БХВ, 2005. – 1101 с.
 2. Д.В. Кирьянов, Е.Н. Кирьянова. Вычислительная физика. М.: Полибук Мультимедиа, 2006. – 352 с.
 3. Д.В. Кирьянов. Вычислительная математика. http://www.keldysh.ru/comma/.
 4. Калиткин Н.Н. Численные методы. М.: Наука, 1978.
 5. Дияк I.I. Пропедевтика прикладного програмування. К.: 1994. – 176 с.
 6. Козин А.С., Лященко Н.Я. Вычислительная математика: Пособие для факультативных занятий в 10 класс -К.: Рад. Школа, 1983. – 191 с.
 7. Шрюфер Е. Обробка сигналів: Цифрова обробка дискретизованих сигналів: Підручник. – К.: Либідь,1992. – 296 с.
 8. Тихонов А. Н., Самарский А. А. М.: Наука, 1977. – 728 с.

Допоміжна

 1. Пытьев Ю.П. Методы анализа и интерпретации эксперимента. М.: МГУ, 1990.
 2. Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах. М.: Наука, 1990
 3. Каханер Д., Моулер К., Неш С. Численные методы и программное обеспечение. Пер. с англ. – М.: Мир 1998. – 575 с.
 4. Д.Каханер, К.Моулер, С.Нэш. Численные методы и программное обеспечение. М.: Мир, 2001.
 5. Кунин С. Вычислительная физика. Пер. с англ. М.: Мир, 1992.
 6. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. М.: МФТИ, 1984

Інформаційні ресурси

 1. http://www.polybook.ru/comma/
 2. znannya.org.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус