Електрика і магнетизм (104 Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
38Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348професор Стадник В. Й.ФзК-21, ФзФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364ФзФ-21Смеречинський С. В.
ФзК-21Стельмах О. М., Кошмак І. О.

Опис навчальної дисципліни

Курс загальної фізики є основою у профілюючій підготовці студентів фізичних і технічних спеціальностей. Без ґрунтовних знань з фізики неможлива майбутня повноцінна професійна діяльність в експериментальній та теоретичній фізиці, педагогічній, інженерній галузях тощо. Предмет “Електрика та магнетизм” займає центральне місце серед інших курсів загальної фізики. Закони та явища електромагнетизму є основою сучасної електроніки, фундаментом для різних галузей науки і техніки. Їхнє вивчення під час лекційних, лабораторних і практичних занять дасть змогу опанувати багато інших важливих курсів на фізичному факультеті.

Лабораторний практикум з “Електрики та магнетизму” є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з апаратурою, дає відомості про методи дослідження електричних і магнітних явищ, закладає передумови для самостійної наукової роботи в лабораторії.

Підготовка висококваліфікованого фізика має опиратись на фундаментальні знання, які можна набути й під час практичних занять. Розв’язування задач сприяє глибшому розумінню фізичних явищ, встановленню взаємозв’язків між основними величинами.

 

Результати навчання:

  • знати:

основні ідеї, поняття та закони електрики і магнетизму, межі їхнього застосування;

закони постійного струму; магнетостатику; електромагнітну індукцію; струм зміщення; рівняння Максвела; електромагнітні хвилі; електропровідність металів та напівпровідників; контактні явища;

основні електричні та магнітні фізичні величини, одиниці їхнього вимірювання; фундаментальні поняття;

головні технічні проблеми, пов’язані з використанням електромагнітних явищ.

  • вміти:

застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування задач з електрики та магнетизму;

застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізичного експерименту;

пояснювати електричні процеси та явища, які використовуються у техніці та побуті;

визначати принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів, робота яких ґрунтується на електромагнітних явищах.