Фізика бозе-систем (Physics of Bose-systems) (104 Фізика та астрономія. ОНП Теоретична фізика та астрофізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Ровенчак А. А.ФзФм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзФм-11професор Ровенчак А. А.

Опис навчальної дисципліни

У курсі подано інформацію про властивості багатобозонних систем, основні підходи до теоретичного опису ідеального бозе-газу та бозонів із взаємодіями, та коротко підсумовано принципи, на яких ґрунтуються сучасні експериментальні методи вивчення бозе-конденсатів.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Фізика бозе-систем (Physics of Bose-systems)» є ознайомлення студентів із фізичними явищами, що відбуваються в квантових рідинах і газах і з методами їх дослі­дження на математичному рівні, аналіз процесів у бозе-системах та ознайомлення з методикою вивчення ідеальних бозонів і сильнорозріджених систем лазерно-охолоджених атомів лужних металів. Відповідні питаннями є особливо актуальним у зв’язку з останніми експеримен­тальними успіхами у цій галузі.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: квантова механіка, термодинаміка і статистична фізика, квантова статистика.

Рекомендована література

Базова:

 1. М. М. Боголюбов. Лекції з квантової статистики. Питання статистичної механіки квантових систем. Київ: Рад. шк., 1949.
 2. А. А. Ровенчак. Фізика бозе-систем. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
 3. R. A. Dunlap. Lasers and Their Application to the Observation of Bose–Einstein Condensates.  Morgan & Claypool Publishers, 2019.
 4. A. Griffin. Excitations in a Bose-condensed Liquid.  Cambridge University Press, 1993.
 5. C. Pethick and H. Smith. Bose–Einstein Condensation in Dilute Gases. Cambridge University Press, 2002.
 6. K. Sacha. Kondensat Bosego-Einsteina. Kraków: Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, 2004.

Допоміжна:

 1. І. О. Вакарчук, Вступ до проблеми багатьох тіл. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999.
 2. І. О. Вакарчук, Квантова механіка.4-е вид. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
 3. F. Dalfovo, S. Giorgini, L. P. Pitaevskii, and S. Stringari. Theory of Bose–Einstein condensation in trapped gases.  Rev. Mod. Phys. 71(3), 463–512 (1999).
 4. C. J. Foot. Atomic Physics.  Oxford University Press, 2005
 5. Наукові статті за тематикою курсу.

 

Інформаційні ресурси:

 1. JILA BEC & Ultracold Atoms. https://jila.colorado.edu/cornell-group
 2. Visualization of Bose-Einstein Condensates. https://math.nist.gov/mcsd/savg/vis/bec/index.html

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус