Ровенчак Андрій Адамович

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-83

Електронна пошта: andrij.rovenchak@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: ktf.franko.lviv.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

  • статистична фізика;
  • конденсація Бозе–Айнштайна;
  • системи з дробовою статистикою;
  • кількісні методи в суспільних і гуманітарних науках;
  • вивчення систем письма;
  • історія науки

Навчальні дисципліни

Публікації

Статті

Книги:

  

А. А. Ровенчак, Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019).
У монографії викладено низку підходів до аналізу багатобозонних систем та систем із дробовими статистиками. Запропоновано нові типи дробових статистик: статистику Поліхронакоса з комплексним параметром, де передбачено існування фазових переходів, та двопараметричні статистики, які дозволяють моделювати еніони та слабковзаємодіючі скінченні бозе-системи. Аналогії з фізичними моделями використано для міждисциплінарних досліджень. Низку результатів отримано для задачі про розбиття з теорії чисел. Запропоновано нові параметри для класифікації текстів, що пов’язано з дослідженнями складних систем.

  

А. А. Ровенчак, Екзотичні статистики
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018).
Подано низку узагальнень традиційних квантових статистик Бозе–Айнштайна та Фермі–Дірака. Проаналізовано підходи з боку статистичної фізики і квантової механіки. Розглянуто статистики Джентіле, Поліхронакоса, Голдейна–Ву, Цалліса та інші неекстенсивні узагальнення, парастатистику Ґріна, q-деформації, а також еніонну статистику та квантовий ефект Голла. Окремі розділи присвячено встановленню відповідності між різними типами статистик та математичному апаратові теорії груп і алґебр.
Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей і для самоосвіти.

  

Frequency Dictionary Ukrainian = Частотний словник української мови / Ed. by Uwe Quasthoff, Sabine Fiedler, Erla Hallsteinsdóttir; in collaboration with Solomija Buk, Andrij Rovenchak and Dirk Goldhahn.
(Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2016).
The series Frequency Dictionaries aims at producing dictionaries with comparable frequency data for a large number of different languages. For many of the languages featured in this collection, this series is the first comprehensive compilation using a large-scale empirical base.
The dictionaries are available in print and electronic version. Each dictionary provides the most frequent 1000 word forms ordered by frequency and the most frequent 10000 word forms in alphabetical order. They provide an introductory description of the data and the methodological approach. In addition, language specific statistical information on letters, word structure and structural changes depending on word frequency is provided. The enclosed CD-ROM contains a more comprehensive version of the dictionary as an e-book, with data on relative frequency of up to 1000000 word forms given in alphabetical order.This series of dictionaries provides the opportunity to explore comparative linguistic topics as well as monolingual issues such as studies on word formation and frequency-based examinations of lexical areas for dictionaries or language teaching.

FBS-cover  

А. А. Ровенчак, Фізика бозе-систем
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015).
Мета пропонованого посібника — ознайомити читачів із фізичними явищами, що відбуваються у квантових рідинах і газах, та з методами їх дослідження на математичному рівні. Матеріал умовно поділено на дві частини. Першу присвячено аналізові властивостей ідеального бозе-газу, а друга стосується взаємодіючих систем бозонів. Увагу зокрема звернено на процеси в рідкому гелії-4 та методику вивчення сильнорозріджених систем лазерно-охолоджених атомів лужних металів. Посібник також включає ориґінальні авторські дослідження. Відповідні питання є особливо актуальними з огляду на останні експериментальні успіхи в галузі фізики бозонних систем, яка зараз активно розвивається у провідних наукових центрах світу.
Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей і для самоосвіти.

  

Збірник задач з електродинаміки / М. В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький, В. М. Мигаль, В. С. Пастухов, Р. О. Притула, А. А. Ровенчак, М. І. Самар; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015).
Збірник складається з дев’яти розділів. Початок кожного розділу супроводжується коротким теоретичним вступом, у якому викладені основні означення, твердження та необхідні формули. До усіх задач, за винятком кількох доведень, подано відповіді. Складніші задачі супроводжуються вказівками та подекуди повними розв’язками.Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей університетів.

MMF-cover  

С. С. Піх, О. М. Попель, А. А. Ровенчак, І. І. Тальянський, Методи математичної фізики
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011).
Пропонований підручник містить виклад частини математичних методів, які необхідно засвоїти студентам фізичних і споріднених з ними спеціальностей, щоб мати змогу оволодіти усталеним університетським курсом теоретичної фізики. Матеріал складається з шести розділів: “Теорія функцій комплексної змінної”, “Елементи операційного числення. Інтеґральні перетворення”, “Узагальнені функції”, “Рівняння математичної фізики”, “Спеціальні функції”, “Елементи варіаційного числення”. Такий перелік, із незначними змінами, становить основу стандартного курсу з методів математичної фізики в більшості провідних університетів світу. Основна мета підручника — навчити користуватися методами математичної фізики для розв’язування різноманітних фізичних задач. Таке прагматичне спрямування зумовило відбір матеріалу. Водночас автори намагалися зробити виклад якомога дохідливішим і уникали заглиблення у суто математичні питання, які не є конче необхідними, щоб виконати завдання курсу.
Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей університетів і для самоосвіти.

Zadachi-TM-cover  

Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук, Т. В. Фітьо
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011).
Збiрник складається з восьми роздiлiв. Початок кожного роздiлу супроводжується коротким теоретичним вступом, у якому викладенi основнi означення, твердження та необхiднi формули. Збiрник мiстить вiдповiдi до усiх задач. Складнiшi задачi супроводжуються вказiвками та подекуди повними розв’язками.
Для студентiв та аспiрантiв фiзико-математичних спецiальностей унiверситетiв.

AWS_en-cover  

A. Rovenchak, J. M. Glavy, African writing systems of the modern age: the Sub-Saharan region: First English Edition (revised and expanded from the original Ukrainian edition).
(New Haven; Buena Park; New Rochelle; London; Lviv; Abidjan: Athinkra LLC, 2011).
An overview of indigenous African writing systems is presented. In the book, thirty-six scripts of the Sub-Saharan region are briefly described and analyzed. They are: Vai, Mende, Loma, Kpelle, Bambara, Bamum, Eghap (Bagam), Bassa (Vah), Nko, Wolof Garay, Hausa Raina Kama and Hausa Salifou (Gobiri), Tafi, Somali scripts Osmanya, Gadabuursi, and Kaddariya, Oromo, Amharic script of Emperor Menelik, Nubian Kenzi script of Al-Daboodi, Nubian script of El Tayeb Saeed, Beria script, Crocker’s Bassa syllabary, Obϵri Ɔkaimϵ, Yorùbá ‘Holy’ Writing, Mandombe, Fula Ba and Fula Dita, Bété, Edo, Nwagu Aneke syllabary, Wolof alphabet of Saliou Mbaye, Aka Umuagbara, Ngamga’s Kii writing, Yorùbá script FaYé, Mwangwego script, and Ndebe Igbo script. The symbol charts with values are given for each script.

  

А. Ровенчак, Дж. Ґлейві, Африканські системи письма нового часу: Реґіон Суб-Сахари.
(Нью Гейвен; Львів; Абіджан: Athinkra, 2009).
У книзі коротко описано і проаналізовано двадцять дев’ять систем письма з реґіону Суб-Сахари:
вайське, менде, лома, кпелле, бамбарське, бамумське, егапське (баґамське), басса, н’ко, волофське, гауса Раїна Кама і гауса Саліфу (ґобірі), тафі, едо, сомалійські османья і Ґадабуурсі, оромо, амгарське письмо імператора Менеліка, силабарій басса Крокера, обері-окаіме, “священне” йоруба, мандомбе, фула Ба і фула діта, бете, силабарій Нваґу Анеке, волофський алфавіт Саліва Мбая, писемності ака умуаґбара і кіі. Для кожної з них наведено таблицю знаків зі значеннями. Для частини знаків егапського письма зроблено спробу ідентифікації їх фонетичних значень.

  

Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману “Перехресні стежки”) / Ф. С. Бацевич (наук. ред), С. Н. Бук, Л. М. Процак, А. А. Ровенчак, Л. Ю. Сваричевська, І. Л. Ціхоцький
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007).
Об’єктом дослідження у колективній монографії став роман І. Франка “Перехресні стежки”. Запропоновано комунікативний, когнітивний, стилістичний і статистичний підходи до Франкового тексту. У кінці монографії подано частотний словник твору.Для вчителів та викладачів української мови і літератури, школярів, студентів, усіх, кому небайдуже українське слово, творчість І. Франка.

  

С. С. Пiх, А. А. Ровенчак, Ю. С. Криницький, 1001 задача з математичної фiзики
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006).
Збiрник складається з чотирьох роздiлiв: “Теорiя функцiй комплексної змiнної”, “Iнтеґральнi перетворення. Узагальненi функцiї”, “Рiвняння математичної фiзики”, “Додатковi роздiли” (сюди ввiйшли окремi задачi варiацiйного числення, задачi на спецiальнi функцiї i на iнтеґрали й похiднi дробового порядку). Теоретичний матерiал супроводжують приклади розв’язування типових задач. Збiрник мiстить вiдповiдi до всiх задач (за винятком задач на доведення), подекуди подано вказiвки i розв’язки.Для студентiв та аспiрантiв фiзико-математичних спецiальностей унiверситетiв i для самоосвiти.

  

М. Фрейн, Копенгаґен / Перекл. з англ. О. А. Ровенчак і А. А. Ровенчака; за ред. І. О. Вакарчука та М. О. Зубрицької.
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004).
У п’єсі описано зустріч двох визначних фізиків XX ст. Нільса Бора та Вернера Гайзенберґа у Копенгаґені восени 1941 р. Об’ємна Післямова й Післямова до післямови дають картину подій, пов’язаних з відкриттями атомної фізики у 1930–40-х рр., які привели, зокрема, до створення ядерної зброї. Розкрито суперечливість поглядів безпосередніх учасників тих подій і всіх, хто займався їх дослідженням. Роздуми героїв дають змогу людині будь-якого фаху відчути себе втаємниченим у пошуки розв’язання вічної дилеми вибору, вибору між людяністю і професіоналізмом, між співчуттям і амбіціями.Для всіх, хто цікавиться питаннями моралі в науці, історією Другої світової війни, а також історією фізики XX ст.

Біографія

(12.XI.1976, м. Львів) — фізик-теоретик, канд. фіз.-мат. наук (Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодина­мічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах, 2003), доц. (2007); д-р фіз.-мат. наук (Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах, 2016), проф. (2018). Закінчив фіз. ф‑т Львів. ун-ту (1998). У 1998–2001 аспірант, у 2001–2005 асист., 2005–2017 доцент, з 2018 професор кафедри теор. фізики; 2003–2006 заст. декана фізичного ф‑ту Львів. ун-ту.

Проекти

Методичні матеріали

Матеріали для дистанційного навчання під час карантину з 13.03.2020

«Електродинаміка 2» (104 Фізика та астрономія)

Лекція, 18 березня 2020 р.
Лекція, 25 березня 2020 р.
Лекція, 01 квітня 2020 р.
Практичні: Збірник задач з електродинаміки, задачі 131–143
Лекція, 08 квітня 2020 р.
Лекція, 15 квітня 2020 р.
Лекція, 22 квітня 2020 р.
Практичні: Збірник задач з електродинаміки, розділ 8
Лекція, 29 квітня 2020 р.
Лекція, 06 травня 2020 р.
Лекція, 13 травня 2020 р.
Лекція, 20 травня 2020 р.
Лекція, 27 травня 2020 р.
Практичні: Збірник задач з електродинаміки, розділ 8

«Електродинаміка» (105 Прикладна фізика і наноматеріали)

Лекція, 20 березня 2020 р.
Лекція, 03 квітня 2020 р.
Практичні: Збірник задач з електродинаміки, задачі 131–143
Лекція, 17 квітня 2020 р.
Лекція, 01 травня 2020 р.
Лекція, 15 травня 2020 р.
Лекція, 29 травня 2020 р.
Практичні: Збірник задач з електродинаміки, розділ 8

«Теоретична фізика» (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Лекція, 13 березня 2020 р.
Лекція, 20 березня 2020 р.
Лекція, 27 березня 2020 р.: І. О. Вакарчук, Квантова механіка (Львів, ЛНУ, 2012), §1–5
Лекція, 03 квітня 2020 р.: І. О. Вакарчук, Квантова механіка (Львів, ЛНУ, 2012), §6–9
Практичні: Збірник задач з електродинаміки, задачі 144–155; Збірник задач з теоретичої механіки, задачі III.50, IV.52; Збірник задач з квантової механіки, задачі 3,5.
Лекція, 10 квітня 2020 р.: І. О. Вакарчук, Квантова механіка (Львів, ЛНУ, 2012), §15–16
Лекція, 17 квітня 2020 р.: І. О. Вакарчук, Квантова механіка (Львів, ЛНУ, 2012), §20–21
Лекція, 24 квітня 2020 р.: І. О. Вакарчук, Квантова механіка (Львів, ЛНУ, 2012), §25, 45
Лекція, 01 травня 2020 р.
Лекція, 08 травня 2020 р.
Лекція, 15 травня 2020 р.
Лекція, 22 травня 2020 р.
Підсумкова к/р, 29 травня 2020 р.

«Сучасні математичні методи в теоретичній фізиці» (аспіранти II року навчання)

П3.1. «Розплутування» Т-експонент. Л. Ф. Блажиєвський, Операторні методи квантової теорії, стор. 25–34.

Л1.3. Задачі на власні значення та власні функції для самоспряжених операторів у гільбертовому просторі. Спектр і резольвента оператора.
Р. Рихтмайер, Принципы современной математической физики, глава 8

Л2.3. q-деформації. Основи q-числення. p,q-деформації та багатопараметричні деформації. Осцилятор Арика–Куна. А. А. Ровенчак, Екзотичні статистики, розділ 6.

Л3.3. Когерентні стани та метод інтеґралів за траєкторіями для бозе- та фермі-систем.
H. Kleinert, Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets, 5th ed., стор. 647–669.

Л1.4. Задача Штурма–Ліувілля. Функції Ґріна для крайових задач.

Л2.4. q-деформована термодинаміка. μ‑деформована термодинаміка.
А. А. Ровенчак, Екзотичні статистики, розділ 6.

Л3.4. Застосування континуального інтеґрала для спінових систем. Функціональний інтеґрал у класичній статистичній механіці та в теорії фазових переходів.

П1.2. Індекси дефекту, дефектні підпростори. Теорема фон Неймана. Самоспряжені розширення для операторів імпульсу та кінетичної енергії на дійсній осі, півосі та обмеженому просторі.

П2.2. q-аналоги чисел та функцій. Операції q-диференціювання та q‑інтеґрування.
А. А. Ровенчак, Екзотичні статистики, розділ 6.

П3.2. Розрахунок найпростіших діаграм Фейнмана.

Л1.5. Асимптотичні розв’язки задач на власні значення та власні функції.

Л2.5. Елементи теорії груп. Група кіс. Групи та алґебри Лі.
А. А. Ровенчак, Екзотичні статистики, розділ 9.

П1.3. Крайові задачі для самоспряжених операторів, функції Ґріна для крайових задач.

Л3.5. Теорія збурень для взаємодіючих багаточастинкових систем.

Л3.6. Надплинність ферміонних систем. БКШ–БЕК кроссовер.

П2.3. Елементи теорії груп.
А. А. Ровенчак, Екзотичні статистики, розділ 9.

Розклад