Мелех Богдан Ярославович

Посада: завідувач кафедри
кафедри астрофізики
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: ст. наук. співробітник
Телефон (робочий): (032) 260-04-21
Електронна пошта: bohdan.melekh@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Mоделювання світіння небулярних середовищ; визначення розподілу енергії у спектрі іонізуючого випромінювання ядер різноманітних небулярних середовищ, фізичних характеристик та хімічного вмісту зон НІІ, оболонок планетарних туманностей та симбіотичних нових; розробка методів пошуку оптимальних фотоіонізаційних моделей світіння небулярних об’єктів; розробка методів мультикомпонентного фотоіонізаційного моделювання світіння небулярних середовищ, що оточують області активного зореутворення в карликових галактиках, один з яких базується на результатах хемодинамічних симуляцій еволюції цих об’єктів, інший же — на аналітичних моделях Кастора та Уївера; визначення вмісту первинного гелію та темпу його збагачення у процесі зоряної хімічної еволюції речовини у Всесвіті; дослідження розподілу густини в оболонках планетарних туманностей; розробка детального методу врахування дифузного іонізуючого випромінювання у небулярних середовищах; перевірка діагностичних та калібрувальних методів для визначення хімічного вмісту зон НІІ, а також емпіричних виразів для визначення темпу зореутворення.

Навчальні дисципліни

Публікації

1. Мелех Б.Я. Розподiл енергiї в спектрi випромiнювання iонiзуючих ядер областей HII в голубих компактних карликових галактиках за λ912 Å// Журн. фiз. досл. — 2000. – Т.4. — No 2. — C. 225-235.
2. Мелех Б.Я. Визначення розподiлу енергiї за лайманiвською межею в спектрi випромiнювання ядер областей HII в голубих компактних карликових галактиках за λ912 Å// Вiсник Астрономiчної Школи молодих вчених. — 2000. — Т. 1. — No1.— С. 94-98.
3. Мелех Б.Я. Про визначення хiмiчного вмiсту областей HII в голубих компактних карликових галактиках // Вiсник Астрономiчної Школи молодих вчених. — 2000. — T. 1. — No 2. — C. 111-114.
4. Мелех Б.Я. Розрахунок оптимiзацiйних фотоiонiзацiйних моделей свiчення областi НII в блакитнiй компактнiй карликовiй галактицi 1358+576 // Вiсник Астрономiчної Школи молодих вчених. — 2001. — T. 2. — No 1. — C. 55-57.
5. Мелех Б.Я. Визначення вмiсту гелiю в областях НII блакитних компактних карликових галактик // Вiсник Астрономiчної Школи молодих вчених. — 2001. — T. 2. — No2. —C.96-102.
6. Головатий В.В., Мелех Б.Я. Iонiзацiйно – корекцiйнi фактори для визначення хiмiчного складу областей НII в блакитних компактних карликових галактиках // Кинем. физ. Неб. тел – 2002. — Т. 18. — No4. — C. 362-375.
7. Гаврилова Н.В., Головатий В.В., Мелех Б.Я. Йонiзацiйно-корекцiйнi фактори для визначення хiмiчного вмiсту планетарних туманностей з неоднорiдним розподiлом густини небулярного газу // Журн. фiз. досл. — 2002. — T. 6. — No 4. — С.451-454.
8. Holovatyy V.V., Melekh B.Ya. The Chemical Composition of HII Regions in Blue Compact Dwarf Galaxies // Astron. Rep. — 2002. — V.46. — No 10. — P. 779-790.
9. Holovatyy V.V., Havrylova N.V., Melekh B.Ya. New ionizationcorrection factors for the chemical composition determination of galactic planetary nebulae and HII regions in blue compact dwarf galaxies // Planetary nebulae: proceedings of the IAU Symp. N.209. — Canberra, Australia. — 2002. — P. 49-51.
10. Holovatyy V.V., Havrylova N.V., Melekh B.Ya. Chemical composition of galactic planetary nebulae and HII regions in blue compact dwarf galaxies: new determination // Planetary nebulae: proceedings of the IAU Symp. N.209. — Canberra, Australia. — 2002. — P.78-80.
11. Мелех Б.Я. Дослідження фізичних характеристик та хімічного вмісту областей НІІ в блакитних компактних карликових галактиках [Текст] : дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Мелех Богдан Ярославович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2002. – 133 с.
12. Мелех Б.Я. Дослiдження фiзичних характеристик та хiмiчного вмiсту областей НII в блакитних компактних карликових галактиках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фiз. —мат. наук: спец. 01.03.02 “Астрофiзика, радiоастрономiя” – Київ, 2003. — 19 с.
13. Holovatyy V.V., Havrylova N.V., Melekh B.Ya. Planetary Nebulae: Their Evolution and Role in the Universe, Proceedings of the 209th Symposium of the International Astronomical Union held at Canberra, Australia, 19-23 November, 2001. Edited by Sun Kwok, Michael Dopita, and Ralph Sutherland. Published on behalf of the IAU by the Astronomical Society of the Pacific. — 2003. — P. 563.
14. Holovatyy V.V., Havrylova N.V., Melekh B.Ya. Chemical Composition of Galactic Planetary Nebulae and HII Regions in Blue Compact Dwarf Galaxies: New Determination // Planetary Nebulae: Their Evolution and Role in the Universe, Proceedings of the 209th Symposium of the International Astronomical Union held at Canberra, Australia, 19-23 November, 2001. Edited by Sun Kwok, Michael Dopita, and Ralph Sutherland. Published on behalf of the IAU by the Astronomical Society of the Pacific. — 2003. — P. 565.
15. Melekh B.Ya., Holovatyy V.V., Havrylova N.V. Determination of Lc-spectra, Physical Parameters, and Chemical Composition of Planetary Nebulae and HII Regions in Blue Compact Dwarf Galaxies // “Planetary Nebulae as Astronomical Tools”: conference proceedings. — Melville, New York. — 2005. — V. 804. — P.323-324.
16. Havrylova N.V., Holovatyy V.V., Melekh B.Ya. New Ionization Correction Factors for Chemical Composition Determination of the Galactical Planetary Nebulae and the HII Regions in Blue Compact Dwarf Galaxies // “Planetary Nebulae as Astronomical Tools”. Conference Proceedings: Melville, New York. — 2005. — V.804. — P. 65-66.
17. Мелех Б.Я., Гаврилова Н.В. Розрахунок газопилових оптимiзованих фотоiонiзацiйних моделей свiтiння планетарних туманностей // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. — 2005. — Серiя фiз. — Вип. 17. — С. 65-71.
18. Holovatyi V.V., Melekh B.Ya. Redetermination of the Helium Abundance in HII Regions in Blue Compact Dwarf Galaxies // Astron. Rep. — 2005. — V. 49. — No 9. — Р. 671-677.
19. Holovatyi V.V., Melekh B.Ya. Determination of the Chemical Composition in HII Regions of Blue Compact Dwarf Galaxies Using an Optimized Photoionization Modeling Method // Astron. Rep. — 2005. — V. 49. — No 8. — Р.595-603.
20. Билинский А.И., Мелех Б.Я. Управление работой лазерного дальномера ТПЛ-1М в системе RTLinux // Проблемы управления и информатики. — 2005. — No 2. — С. 103-106.
21. Мелех Б.Я. Оптимiзоване фотойонiзацiйне моделювання свiтiння зони НII в блакитнiй компактнiй карликовiй галактицi SBS 0940+544 // Журн. фiз. досл. — 2006 — Т. 10. — No 2 — С.149-160.
22. Головатий В.В., Мелех Б.Я. Гаврилова Н.В. Фiзика газових туманностей // Лабораторний практикум. — Львiв: Вид-во Львiв. нац. ун-ту, 2006. — 78 с.
23. Мелех Б.Я. Оптимiзоване фотойонiзацiйне моделювання свiтiння зони НII в блакитнiй компактнiй карликовiй галактицi SBS 0335-052 // Журн. фiз. досл.— 2007 — Т. 11. — No 3 — С. 140–152.
24. Melekh B.Ya., Holovatyy V.V. Optimized photoionization modeling with dust grains of HII regions in blue compact dwarf galaxies // Astrophysics and Cosmology After Gamow, edited by G. S. Bisnovaty-Kogan, S. Silich, E. Terlevich, R. Terlevich and A. Zhuk. ISBN: 978-1-904868-5. Published by Cambridge Scientific Publishers, Cambridge, UK. — 2007. — P. 411-416.
25. Havrylova N.V., Holovatyy V.V., Melekh B.Ya. Optimized photoionization models of the planetary nebula NGC 6720 // Astrophysics and Cosmology After Gamow, edited by G. S. Bisnovaty-Kogan, S. Silich, E. Terlevich, R. Terlevich and A. Zhuk. ISBN: 978-1-904868-5. Published by Cambridge Scientific Publishers, Cambridge, UK. — 2007. — P. 407-410.
26. Головатий В.В., Мелех Б.Я., Гаврилова В.В. Визначення вмiсту первинного гелiю Y p та темпу його збагачення dY/dZ на основi хемiчного складу зон НII в блакитних компактних галактиках та планетарних туманностей // Журн. фiз. досл. — 2007. — Т. 11. — No 4 — С. 154-164.
27. Melekh B.Ya., Holovatyy V.V., Izotov Yu.I. Determination of the Physical Parameters, Lyman Continua, and Chemical Compositions of HII Regions in Blue Compact Dwarf Galaxies // Astron. Rep. — 2008. — 52. — No 3. — P. 184-200.
28. Holovatyy V.V., Melekh B.Ya., Havrylova N.V. The Chemical Composition of Galactic Planetary Nebulae: Optimization Photoionization Modeling // Astron. Rep. — 2008. — V. 52. — No 4. — P. 327-334.
29. Гаврилова Н.В., Головатий В.В., Мелех Б.Я. Оптимiзоване фотойонiзацiйне моделювання свiтiння планетарної туманностi NGC 6826 // Журн. фiз. досл. — 2008. — Т. 12. — No 1. — iд. 1902 (8 с.).
30. Kozel R., Melekh B. Photoionization Modelling of HII Region with Stellar Wind Bubble Inside // YSC’16 Proc. of Contrib. Papers. — 2009. — P. 37-41.
31. Мелех Б.Я. Двостадiйне оптимiзоване моделювання свiтiння зони НII у блакитнiй компактнiй карликовiй галактицi SBS 0335-052 // Журн. фiз. досл. — 2009. — Т. 13. — No 3. — iд. 3901 (13 с).
32. Головатий В.В., Мелех Б.Я. Планетарнi туманностi // Кинем. физ. небесн. тел. — 2009. — Т. 25. — No 6 (додаток). — C.165-178.
33. Козел Р., Мелех Б. Трансформацiя енергетичного розподiлу йонiзуючого випромiнювання пiд час проходження тонкого шару небулярної плазми з високою густиною // Вiсник Львiв. ун-ту, сер. фiзична. — 2009. — Вип. 44. — С. 136-144.
34. Сокiл М., Мелех Б. Детальне фотойонiзацiйне моделювання свiтiння околиць спалаху зореутворення // Вiсник Львiв. у-ту. Сер. фiзична. — 2009. — Вип. 44. — С. 145-154.
35. Мелех Б.Я., Кошмак I.О., Козел Р.В. Вплив бульбашкоподiбних структур, утворених зоряним вiтром, на поле йонiзуючого випромiнювання у небулярних об’єктах // Журн. фiз. досл. — 2011. — Т. 15. — No3. — iд. 3901 (9 с.).
36. Мелех Б.Я., Кузьмак А.Р. Фотойонiзацiйне моделювання оболонок планетарних туманностей з урахуванням пилу. I. Вплив пилу на емiсiйний спектр планетарних туманностей // Журн. фiз. досл. — 2012. — Т. 16. — No1-2. — iд. 1902 (19 с.).
37. Koshmak I.O., Melekh B.Ya. The influence of stellar wind bubbles on the ionizing radiation field in H II regions // Adv. Astron. Space Phys. — 2012. — V. 2. — No 2.– P. 149–152.
38. Melekh B.Ya., Pilyugin L.S., Korytko R.I. Relationship between intensities of strong emission lines in the spectra of HII regions and their chemical compositions // Kinem. Phys. Celest. Bodies. — 2012. — V. 28. — No 4. — P. 189-202.
39. Melekh B. Review of nebular astrophysics // Visnyk of the Lviv University. Series Physics. — 2012. — V. 47. — P. 248-277.
40. Koshmak I.O., Melekh B.Ya. Modelling of H II region emission with bubble-like structure inside // Kinem. Phys. Celest. Bodies. – 2013. – V. 29. – No 6. – P. 257–268.
41. Кошмак I.О., Мелех Б.Я. Роль пилу пiд час моделювання свiтiння зони НII, що мiстить бульбашкоподiбну структуру // Журн. фiз. досл. — 2013. — Т. 4. — No4 — iд.4901(10.).
42. Melekh B.Ya., Holovatyy V.V., Havrylova N.V., Sokil M.M., Tyshko N.L., Demchyna A.V. Multi-Stages Optimized Photoionization Modelling of Planetary Nebula LMC SMP-21 // Odessa Astron. Publ. — 2013. — V. 25. — P. 178.
43. Holovatyy V.V., Melekh B.Ya., Havrylova N.V. Chemical compositions of Crab Nebula filaments // Odessa Astron. Publ. — 2013. — V. 26/1. — P.63—65.
44. Мелех Б.Я., Коритко Р.I. Визначення розподiлу енергiї в спектрi йонiзуючого випромiнювання ядер зон НII у галактицi NGC300 // Вiсник Львiв. ун-ту, сер. фiзична. — 2013. — Вип. 48. — C. 232-244.
45. Holovatyy V.V., Melekh B.Ya., Sokil, M.M., Havrylova N.V. Chemical composition of planetary nebulae in the Large and Small Magellanic Clouds // Astron. Rep. — 2013. — V. 57. — No 5. — P. 336-379.
46. Головатий В.В., Мелех Б.Я., Гаврилова Н.В. Фiзика свiтiння газових туманностей // Навч. посiбник з грифом МОН України. –Львiв: ЛНУ iменi Iвана Франка. 2013. — 130с.
47. Koshmak I.O., Melekh B.Ya. Multicomponent simulation of emission of low-metallicity HII regions // Kinem. Phys. Celest. Bodies. – 2014. – Vol. 30. – No 2. – P. 70–84.
48. Головатий В., Мелех Б., Гаврилова Н. Хiмiчний склад волокон крабовидної туманностi// Вiсник Львiв. ун-ту, сер. фiзична. — 2014. — Вип. 49. — С. 116-123.
49. Melekh B., Recchi S., Hensler G., Buhajenko O. Photoionization analysis of chemodynamical dwarf galaxies simulations // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. — 2015. — V. 450. — P. 111-127.
50. Melekh B.Ya., Demchyna A.V., Holovatyi V.V. Envelope Masses and Distances to Planetary Nebulae: IC 5117 and NGC 7293 // Kinem. Phys. Celest. Bodies. — 2015. — V. 31. — No 2. — P. 73–81.
51. Мелех Б.Я. Моделювання світіння небулярних середовищ [Текст] : дис. докт. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Мелех Богдан Ярославович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2015. – 339 с.
52. Мелех Б.Я. Моделювання свiтiння небулярних середовищ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора фiз. —мат. Наук: спец. 01.03.02 “Астрофiзика, радiоастрономiя” – Київ, 2015. — 39 с.
53. Мелех Б.Я. Визначення хiмiчного вмiсту газопилових оболонок планетарних туманностей // Вiсник Львiв. ун-ту, сер. фiзична. — 2015. — Вип. 50. — С. 125–142.
54. Бугаєнко О.С., Мелех Б.Я Метод детального розрахунку дифузного йонiзуючого випромiнювання у небулярних середовищах // Журн. фiз. досл. — 2016. — Т. 20. — No4. — iд. 4901 (13с.)
55. Koshmak I.O., Melekh B.Ya. Modelling of HII Region Radiation Surrounding the Starburst Knot Taking into Account the Evolution of Structures Formed by Superwind // Kinem. Phys.
Celest. Bodies. — 2017. — V. 33. — No 2. — P. 39-54.
56. Мелех Б., Гаврилiв М. Модельно-дiагностичний пiдхiд до визначення хiмiчного вмiсту планетарних туманностей Чумацького Шляху // Вiсник Львiв. ун-ту, сер. Фiзична. — 2017. — Вип. 53. — С. 13-21.
57. Кашеба М., Мелех Б. Сiтковий метод визначення параметрiв розподiлу густини речовини в оболонках планетарних туманностей // Вiсник Львiв. ун-ту, сер. фiзична. — 2017. — Вип. 53. — С. 3-12.
58. Мелех Б., Хмiлевська, О. Кашеба М. Перевiрка надiйностi визначення хiмiчного вмiсту планетарних туманностей дiагностичним методом у поєднаннi з популярними виразами для iонiзацiйно-корекцiйних множникiв // Вiсник Львiв. ун-ту, сер. фiзична. — 2018. — Вип. 55. — С. 24-39.
59. Buhajenko O.B., Melekh B. Ya. Photoionization modelling of planetary nebulae with realistic density distribution using detailed method for diffuse radiation calculation and Outward Only approximation // Adv. Astron. Space Phys. — 2018. — V. 8. — P. 3-8.
60. Koshmak I.O., Melekh B.Ya. The primordial helium abundance determination using multicomponent photoionization modelling of low-metallicity H II regions // Adv. Astron. Space Phys. — 2018. — V. 8. — P. 16-23.
61. Skulskyy M., Melekh B., Buhajenko O. Diffuse ionizing radiation in nebular envelopes of symbiotic novae V1016 Cyg and HM Sge // Contrib. Astron. Obs. Skalnate Pleso. — 2019. — V. 49. — P. 493-502.
62. Kasheba M., Melekh B.Ya. Comparison of the photoionisation modelling results for planetary nebulae with the observed data // Adv. Astron. Space Phys. — 2020. — V. 10. — No 1. — P. 12-20.
63. Koshmak I.O., Melekh B.Ya. Photoionization modeling of the H II regions surrounding star-forming regions within metalicity Z=0.003–0.012 // Adv. Astron. Space Phys. — 2020. — V. 10. — No 1. — P. 21-27.
64. Головатий В. В., Мелех Б.Я., Бугаєнко О. С., Скульський М. Ю. Фiзичнi та еволюцiйнi характеристики оболонок симбiотичних нових V1016 Cyg та HM Sge / // Журн. фiз. Досл. — 2020. — Т. 24 — No1. — iд. 1903 (11с.)
65. Кузьмак А.Р., Мелех Б.Я. Фотойонiзацiйне моделювання оболонок планетарних туманностей з урахуванням пилу. II Визначення мас небулярної оболонки та її зорi-попередницi за електронною температурою у випадку однорiдного просторового розподiлу небулярної речовини // Журн. фiз. досл. — 2020. — т. 24. — No 1. — iд. 1905 (8 с.).
66. Melekh B., Recchi S., Hensler G., Buhajenko O. Erratum: Photoionization analysis of chemodynamical dwarf galaxies simulations // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. — 2021. — V. 502. — P. 1048–1050.
67. Мелех Б.Я., Смеречинський С.В., Стельмах О.М., Кошмак І.О. Електронний курс з предмету “Механіка”: Відео-лекції (з описом контенту), відео-демонстрації виконання лабораторних робіт та модульні тести з Механіки для студентів фізичного факультету. (2021). Курс у середовищі Moodle: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=204
Структура електронного: https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/Struktura-Mekhanika.pdf

Біографія

Дата народження: 20 вересня 1973 р.

Освіта: вища, навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (1991-1995), після успішного закінчення якого отримав диплом спеціаліста за спеціальністю “Фізика”.

1995-2003: Інженер Астрономічної обсерваторії Львівського державного/національного університету імені Івана Франка. Місце праці: лазерно-локаційна станція штучних супутників Землі Lviv-1831.

2003: Отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 “Астрофізика, радіоастрономія” після успішного захисту дисертації на тему “Дослідження фізичних характеристик та хімічного вмісту областей НІІ в блакитних компактних карликових галактиках” на засіданні спеціалізованої вченої ради при Головній астрономічній обсерваторії (ГАО) НАН України (м. Київ), науковий керівник: доцент кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка Головатий В.В.

2003-2016: Доцент кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

2005-2007: За сумісництвом (0.5ст.) старший науковий співробітник фундаментальної науково-дослідної теми “Визначення фізичних характеристик та хімічного складу небулярних середовищ на основі оптимізаційного моделювання” (номер державної реєстрації 0106U001295U001295). Тема фінансувалася Міністерством освіти та науки України та виконувалася на кафедрі астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

2008-2010: За сумісництвом (0.5ст.) старший науковий співробітник фундаментальної науково-дослідної теми “Визначення хімічного складу галактичних та позагалактичних планетарних туманностей на основі нових атомних даних” (номер державної реєстрації 0108U004138). Тема фінансувалася Міністерством освіти та науки України та виконувалася на кафедрі астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

2010: На засіданні Вченої ради ГАО НАН України (м. Київ) отримав наукове звання старшого наукового співробітника.

2011-2013: За сумісництвом (0.5ст.) старший науковий співробітник фундаментальної науково-дослідної теми “Визначення хімічного складу ядер та оболонок планетарних туманностей” (номер державної реєстрації 0111U001087). Тема фінансувалася Міністерством освіти та науки України та виконувалася на кафедрі астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Починаючи з лютого 2015 р.: В. о. завідувача кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015 р.: Отримав науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 “Астрофізика, радіоастрономія” після успішного захисту дисертації на тему “Моделювання світіння небулярних середовищ” на засіданні спеціалізованої вченої ради при ГАО НАН України (м. Київ)

2016-2021: Завідувач кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

2018-2020: За сумісництвом (0.5 ст.) на посаді провідного наукового співробітника керівник фундаментальної науково-дослідної теми “Астрофізичні процеси на різних просторово- часових масштабах: порівняння результатів моделювання з даними спостережень” (номер державної реєстрації 0118U0036U00129507). Тема фінансувалася Міністерством освіти та науки України та виконувалася на кафедрі астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Починаючи з 2019: 1) член навчально-методичної комісії при МОН України (підкомісія 104), 2) член наукової ради експертів МОН України.

2021: За сумісництвом (0.5 ст.) на посаді провідного наукового співробітника керівник фундаментальної науково-дослідної теми “Сонячна та міжзоряна плазма: магнетизм, динаміка та геофізичні прояви активності Сонця” (номер державної реєстрації 0119U002211). Тема фінансується Міністерством освіти та науки України та виконується на Астрономічній обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукова співпраця: Проф. Ґерхард Генслер та д-р Сімоне Реккі (кафедра астрофізики Віденського університету, Австрія); проф. Ришард Щерба (центр астрономії імені Миколи Коперника, м. Торунь, Республіка Польща); академік НАН України Юрій Ізотов, чл.-кор. НАН України професор Леонід Пілюгін (ГАО НАН України, м. Київ, Львів).

Публікації: 64 статті у наукових журналах та матеріалах конференцій, 2 автореферати дисертацій, лабораторний практикум та навчальний посібник з фізики світіння газових туманностей (з грифом МОН України), 1 електронний курс, 98 тез наукових конференцій.

Розклад