Історія

Вивчення фізики у Львівському університеті відбувалося від початку його заснування у 1661 році. Початково вона становила частину курсу філософії за Аристотелем. Вже 1668 року знаходимо рукопис авторів Львівського Єзуїтського колегіуму Physica, sive scientia naturalis disputationibus illustrata in Leopoliensi S. I. collegio

Кафедру фізики було створено 1784 року після відкриття у Львові світського університету, відомого як Йосифінський (за іменем австрійського імператора Йосифа II). Її очолив Іґнацій Мартинович (Ignác Martinovics), який був також першим деканом філософського факультету. Мартинович проводив дослідження з фізики та хімії, написав низку статей, дисертацій, а також двотомний підручник з фізики Praelectiones Physica Experimentalis. Після Мартиновича кафедру фізики очолювали Антон Ґлойснер (Anton Gloisner), Авґуст Кунцек (August Kunzek), Александер Завадський (Aleksander Zawadzki), Віктор П’єрре (Viktor Pierre), Войцех Урбанський (Wojciech Urbański) та Алоїс Гандль (Alois Handl).

На початку 70-х років XIX століття кафедру фізики було поділено на дві: експериментальну фізику, яку очолив Томаш Станецький (Tomasz Stanecki), та математичну (теоретичну) фізику, яку почав читати Оскар Фабіан (Oskar Fabian). Подальші експериментальні дослідження пов’язані з іменами Іґнація Тшаски Закшевського (Ignacy Trzaska Zakrzewski), Романа Неґруша (Roman Negrusz) та Станіслава Лорії (Stanisław Loria). Кафедру теоретичної фізики протягом 13 років очолював видатний фізик Маріан Смолуховський (Marian Smoluchowski), а його наступниками були Константи Закшевський (Konstanty Zakrzewski), Станіслав Лорія, Щепан Щеньовський (Szczepan Szczeniowski) та Войцех Рубінович (Wojciech Rubinowicz). У 1930-х роках тут працював Леопольд Інфельд (Leopold Infeld), а також перший повоєнний завідувач кафедри теоретичної фізики Василь Міліянчук.

Навчальний корпус фізичного факультету по вул. Кирила і Мефодія, 8а (фото 1897 р.).

Фізичний факультет створено 1953 року після поділу фізико-математичного факультету університету. Він об’єднав 4 кафедри: теоретичної фізики, експериментальної фізики, загальної фізики та вищої математики. Пізніше відкрито кафедри фізики твердого тіла, рентгенометалофізики, фізики напівпровідників і діелектриків, теорії твердого тіла, радіофізики, нелінійної оптики, радіоелектронного матеріалознавства, фізики конденсованого стану, астрофізики, електроніки, біомедичної і фізичної електроніки.

Наукова конференція у Великій фізичній аудиторії (1950-ті роки). Керують засіданням М.Т.Сеньків (ліворуч), С.П.Литвиненко, В.Н.Вишневський.

У 1961 р. засновано дві проблемні лабораторії, які 1962 р. об’єднано у Проблемну НДЛ росту та дослідження фізичних властивостей кристалів. Наукові здобутки факультету сприяли відкриттю у Львові Інституту фізики конденсованих систем НАН України, Інституту фізичної оптики при Міністерстві освіти і науки України, Інституту прикладної фізики.

Сьогодні на факультеті є шість кафедр: теоретичної фізики, експериментальної фізики, фізики металів, фізики твердого тіла, загальної фізики та астрофізики. Факультет очолювали: професор А.Глауберман (1953–57), доценти М.Сеньків (1957–71), М.Романюк (1971–74), В.Вишневський (1974–77), А.Крочук (1977–90), професори Л.Іванків (1990–95), Й.Стахіра (1995–2002), П.Якібчук (з 2003).

Павільйони з телескопами Астрономічної обсерваторії по вул. Кирила і Мефодія, 8.

Фізичний факультет готує фахівців за денною формою навчання; 1953–66 рр. діяла заочна, 1959–79 рр. вечірня форми навчання. У перші роки на факультеті була лише спеціальність «фізика», з 1964 р. готували студентів за спеціальністю «радіофізика і електроніка», а згодом — «оптичні прилади та спектроскопія» і «прикладна фізика»; нині — зі спеціальностей: «фізика», «астрономія», «фізика конденсованого стану», «прикладна фізика». З 1998 р. факультет перейшов на багатоступеневу систему підготовки фахівців, 2002 відбувся перший випуск бакалаврів, 2003 — спеціалістів і магістрів.
Випускники факультету успішно працюють на виробництві, у науково-дослідних установах і ВНЗ.

Фізичний факультет готує кадри вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. При факультеті є спеціалізована вчена рада: у різні роки її очолювали А.Глауберман, М.Сеньків, І.Юхновський, Я.Дутчак, М.Романюк, О.Лискович, Л.Іванків, А.Крочук, І.Вакарчук; ученими секретарями ради були: О.Музичук, М.Романюк, М.Клим, І.Половинко, А.Носенко, Л.Блажиєвський, Б.Павлик. На раді захищають дисертації за такими спеціальностями: теоретична фізика, фізика напівпровідників і діелектриків, фізика металів.

Серед випускників факультету є відомі академіки і член-кореспонденти, керівники ВНЗ і наукових установ, зокрема, І.Юхновський, Ю.Фрадкин, М.Бродин, І.Вакарчук, І.Стасюк, 3.Назарчук, М.Головко, Ю.Рудавський, М.Ваків та ін. Державними преміями нагороджено Я.Дутчака, В.Прохоренка (1983), Р.Луціва, Є.Лєвіна (1984), М.Пашковського, В.Савицького (1986), І.Вакарчука (2000), Й.Стахіру (2001).

Науковці факультету проводять дослідження на сучасній експериментальній апаратурі в лабораторіях кафедр, у міжфакультетській науково-навчальній лабораторії рентгеноструктурного аналізу, у якій функціонує сучасний рентгенівський дифрактометр STOE STADI MP, науково-навчальних центрах низькотемпературних досліджень та «Фрактал», а також співпрацюють з Астрономічною обсерваторією Університету.

Факультет має зв’язки з провідними університетами і науковими установами в Україні та за кордоном, зокрема: Головною астрономічною обсерваторією НАН України (м. Київ), Інститутом фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів), Академією Яна Длуґоша (м. Ченстохова, Польща), Оксфордським університетом (Велика Британія), Інститутом високих тисків Польської АН (м. Варшава, Польща), Інститутом астрономії Віденського університуту (Австрія), Центром астрономії імені М. Коперника Польської АН (м. Торунь, Польща), Вроцлавським університетом (Польща), Університетом Зєльоної Ґури (Польща), Вільнийм університетом Брюсселя (Бельгія), Університетом Ґраца (Австрія), Жешувським університетом (Польща), Яґеллонським університетом (м. Краків, Польща), Інститутом металургії та матеріалознавства (м. Краків, Польща), Технічним університетом м. Хемніц (Німеччина), Університетом м. Метц (Франція), Інститутом фізики металів Словацької АН (м. Братислава, Словаччина), Університетом Яна Коменського (м. Братислава, Словаччина), Інститутом фізики Польської АН (м. Варшава, Польща). Студенти факультету проходять практику як в українських установах-партнерах, так і в іноземних, зокрема, у Польщі.