Відомі випускники – фізика

БРОДИН Михайло Семенович

Рік закінчення – 1953

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України,  директор Інституту фізики (м.Київ). Наукові інтереси: фізика твердого тіла, нелінійна оптика та квантова електроніка.

Детальніше

ВАКАРЧУК Іван Олександрович

Рік закінчення – 1970

Доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка. Наукові інтереси: фізика квантових рідин, теорія надплинного гелію, теорія фазових переходів та критичних явищ, фізика невпорядкованих систем, фізика магнітних систем, математичні методи в теоретичній фізиці, загальна теорія відносності та космологія, теорія зоряних спектрів.

Детальніше

ВАКІВ Микола Михайлович

Рік закінчення – 1974

Доктор технічних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка», академік Академії технологічних наук. Наукові інтереси: вивчення деградаційних процесів у матеріалах твердотільної електроніки.

Детальніше

ВЛОХ Орест-Степан Григорович

Рік закінчення – 1957

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України, директор Інституту фізичної оптики. Наукові інтереси: параметричні оптичні явища в діелектричних, сегнетоелектричних та в кристалах з несумірною структурою. Сформував наукову школу з кристалооптики і структурних фазових переходів.

Детальніше

ГОЛОВАЧ Юрій Васильович

Рік закінчення – 1979

Доктор фізико-математичних наук, професор, Член-кореспондент НАН України, завідувач відділу статистичної теорії конденсованих систем Інституту фізики конденсованих систем. Наукові інтереси: складні системи, фізика макромолекул (конформаційні властивості складних полімерів), фазові переходи та критичні явища (методи теорії поля у фізиці конденсованої речовини), соціофізика, цифрові гуманітарні науки, історія науки.

Детальніше

ДОВГИЙ Ярослав Остапович

Рік закінчення – 1956

Доктор фізико-математичних наук, професор. Наукові інтереси: оптичні властивості та енергетична структура нелінійних кристалів, спектроскопія низькотемпературної лазерної плазми.

Детальніше

ДУТЧАК Ярослав Йосипович

Рік закінчення – 1956

Доктор фізико-математичних наук, професор, ініціатор створення та завідувач кафедри рентгенометалофізики Львівського університету. Наукові інтереси: фізика тонких плівок, фізичне матеріалознавство, рентгенівська спектроскопія; дослідження структури і фізичних властивостей рідких металів, динаміки кристалічної гратки, електрофізичних властивостей; рентгенографія, електронна і растрова мікроскопія.

Детальніше

ЛУБЧЕНКО Андрій Федорович

Рік закінчення – 1951

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу Інституту теоретичної фізики АН УРСР. Наукові інтереси: теорія оптичних спектрів домішкових молекулярних кристалів, розрахунки дисперсії та спектрів поглинання і люмінесценції твердих розчинів молекулярних кристалів, квантова теорія оптичних властивостей твердих тіл, теоретичні дослідження резонансного випромінювання, поглинання та розсіювання гамма квантів ядрами ідеальних та неідеальних кристалів, дослідження температурного генезису безфононних смуг в оптичних спектрах.

Детальніше

ЛУЦІВ Роман Васильович

Рік закінчення – 1959

Кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри радіоелектронного матеріалознавства, проректор з навчальної роботи Львівського університету. Наукові інтереси: технологія та дослідження властивостей вузькощілинних напівпровідникових твердих розчинів халькогенідів ртуті; експериментальні дослідження сильнокорельованих електронних систем, у тому числі сполуки з проміжною валентністю; теоретичне та експериментальне дослідження електронних та магнітних властивостей високотемпературних надпровідникових матеріалів.

Детальніше

МРИГЛОД Ігор Миронович

Рік закінчення – 1982

Доктор фізико-математичних наук, академік Національної академії наук. Директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України (Львів). Наукові інтереси: теорія фазових переходів, нерівноважна статистична фізика; динамічні властивості рідин та сумішей; методи статистичної фізики при  описі фазової поведінки і розрахунку фазових діаграм складних рідин; методи комп’ютерного моделювання і теорії каталітичних реакцій.

Детальніше

НАЗАРЧУК Зіновій Теодорович

Рік закінчення – 1974

Доктор фізико-математичних наук, академік Національної академії наук України. Голова Західного наукового центру НАН України, заступник директора Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України. Наукові інтереси: теорія взаємодії зондуючої хвилі із системою довільних тріщиноподібних макродефектів конструкційного матеріалу, методи аналізу тонкої структури та властивостей дифрагованих полів, дефектометрія та структуроскопія.

Детальніше

ПАРАСЮК Остап Степанович

Рік закінчення – 1947

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН УРСР. Завідувач відділом Інституту теоретичної фізики АН УРСР. Професор Київського університету. Наукові інтереси: квантова теорія поля і математична фізика

Детальніше

ПАШКОВСЬКИЙ Маріан Владиславович

Рік закінчення – 1952

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики напівпровідників Львівського університету. Наукові інтереси: дослідження напівпровідникових матеріалів, зокрема, сірчистої ртуті; вузькозонних напівпровідників на основі твердих розчинів халькогенідів ртуті; окисних кристалів, особливо вольфраматів двовалентних металів, ніобату літію, силіцію.

Детальніше

ПРОХОРЕНКО Віктор Якович

Рік закінчення – 1959

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України. Наукові інтереси: структура, теплофізичні властивості і технологія металевих розплавів, процеси кристалізації та формоутворення, взаємодія рідких металів з конструкційними матеріалами та захист від корозії. Близько 380 наукових праць.

Детальніше

 

РОМАНЮК Микола Олексійович

Рік закінчення – 1954

Доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізичного факультету Львівського університету. Наукові інтереси: оптика фазових переходів у сегнетоелектриках – двійникова будова і динаміка доменів, електронна поляризованість, спонтанні та індуковані оптичні параметричні ефекти номінально чистих, змішаних та опромінених кристалів, інверсія знака двозаломлення. Розвинув напрями спектральної рефрактометрії в електронній ділянці спектра та кристалоооптичної термометрії.

Детальніше

 

РУДАВСЬКИЙ Юрій Кирилович

Рік закінчення – 1970

Доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Національного університету «Львівська політехніка». Наукові інтереси: статистична механіка та математичного моделювання; розробив сучасні математичні методи опису критичних явищ і фазових переходів та статистичну теорію топологічно невпорядкованих спінових систем.

Детальніше

САВИЦЬКИЙ Володимир Григорович

Рік закінчення –

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України та Академії зв’язку України, директор Інституту  прикладної фізики ЛНУ імені Івана Франка. Наукові інтереси: фізика і технологія монокристалів окисних сполук; фізичні  властивостi вузькощілинних тонкоплівкових напівпровідників на основі сполук A2B6, технологія епітаксійного росту цих матеріалів та створення приймачів ІЧ-випромінювання на їхній основі для систем теплобачення.

Детальніше

СВІДЗИНСЬКИЙ Анатолій Вадимович

Рік закінчення – 1952

Доктор фізико-математичних наук, професор, перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки. Наукові інтереси: точне розв’язання моделі Блоха-Нордсика, яка моделює інфрачервону асимптотику функції Гріна електрона в квантовій електродинаміці; розв’язання задачі про струмові стани в контакті надпровідник-нормальний метал-надпровідник; теорія струмових станів у надпровідних контактах в області температур, близьких до критичної.

Детальніше

СТАСЮК Ігор Васильович

Рік закінчення – 1959

Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу квантової статистики та заступник директора з наукових питань Інституту фізики конденсованих систем НАН України. Наукові інтереси: дослідження в галузі математичних методів теорії багаторівневих систем, складних кристалічних сполук та систем з сильними електронними кореляціями, теорія сегнетоелектричних явищ у діелектричних кристалах, мікроскопічний опис деформаційних ефектів у кристалах, теорія індукованих зовнішніми полями оптичних ефектів, розробка моделей іонного транспортування та перенесення заряду у твердих тілах.

Детальніше

ШПОТЮК Олег Йосипович

Рік закінчення – 1980

Доктор фізико-математичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Львівського НДІ матеріалів Науково-виробничого підприємства «Карат». Наукові інтереси: матеріалознавство, фізика твердого тіла, радіаційна фізика і хімія, невпорядковані тверді тіла, функціональні стекла та кераміка, релаксаційні ефекти в невпорядкованій речовині

Детальніше

ЮХНОВСЬКИЙ Ігор Рафаїлович

Рік закінчення – 1951

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України. Наукові інтереси: створив львівську наукову школу статистичної фізики; розробив методи теоретичних досліджень систем взаємодіючих частинок: метод колективних змінних та метод зміщень; теорію рідин і розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ; математичні методи в економіці та суспільстві; проблеми енергетики, проблеми безпеки об’єкта “Укриття” на Чорнобильській АЕС; теорія гетерогенного каталізу.

Детальніше