Кафедра фізики металів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Адреса: Україна, Львів, 79005, вул. Кирила і Мефодія, 8.

Кафедра фізики металів заснована у 1963 з ініціативи Дутчака Ярослава Йосиповича (1933-88). Кафедра була створена під назвою рентгеноструктурного аналізу. Через рік її перейменовано на кафедру рентгенометалофізики, а в 1999 – на кафедру фізики металів.

Кафедру очолювали: Дутчак Я.Й. (1963-1988), Миколайчук О.Г. (1988-1996), Синюшко В.Г. (1996-1998), Якібчук П.М. (1998-2014), Мудрий С.І. (з 2014)

Співробітники

завідувачМУДРИЙ Степан Івановичзавідувач
професорМИКОЛАЙЧУК Олексій Гордійовичпрофесор
професор (сумісник)ПЛЕВАЧУК Юрій Олександровичпрофесор (сумісник)
професорЩЕРБА Іван Дмитровичпрофесор
професор (сумісник)ЯКІБЧУК Петро Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентКОРОЛИШИН Андрій Володимировичдоцент
доцентШТАБЛАВИЙ Ігор Івановичдоцент
асистентБІЛИК Роман Миколайовичасистент
асистентПРИСЯЖНЮК Віктор Івановичасистент
асистентРОМАНЮК Роман Романовичасистент
головний науковий співробітникСКЛЯРЧУК Василь Михайловичголовний науковий співробітник
старший науковий співробітникЯКИМОВИЧ Андрій Степановичстарший науковий співробітник
молодший науковий співробітникЛЮДКЕВИЧ Уляна Іванівнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникНИКИРУЙ Юлія Семенівнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникНИКИРУЙ Юлія Семенівнамолодший науковий співробітник
провідний спеціалістДОБРЯНСЬКА Леся Орестівнапровідний спеціаліст
провідний спеціалістКУЛИК Юрій Орестовичпровідний спеціаліст
інженер 1 категоріїМОРОЗЕВИЧ Любов Михайлівнаінженер 1 категорії
інженерОСИПЕНКО Віталій Пантелеймоновичінженер
інженерСОКОЛЮК Богдан Івановичінженер
старший лаборантЛУЦИК Нестор Юліановичстарший лаборант
аспірантШВЕД Олена Василівнааспірант

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники, навчальні посібники

 1. Навчальний посібник “Молекулярна фізика” Клим М.М., Якібчук П.М. 630 с. (зміст, розділ 1, розділ 2, розділ 3, розділ 4, розділ 5, розділ 6, розділ 7, розділ 8, розділ 9, розділ 10, розділ 11, розділ 12, розділ 13)
 2. О.О.Балицький, О.Г. Миколайчук. Дифракція електронів для дослідження структури матеріалів. –Львів, Вид. центр ЛНУ. –2006. – 62с.
 3. Клим М. М., Якібчук П. М. Збірник задач з молекулярної фізики. Навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, , 2009 – 242 с. (гриф МОН України)
 4. П. М. Якібчук, А.В. Королишин Молекулярна фізика. Лабораторний практикум.  – Львів : Видавничий центр ЛНУ  ім. Івана Франка, 2009 – 131 с.
 5. Гнип Р.Г. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики : Оптика./ Р.Г. Гнип, З.А. Хапко, В.В Вістовський ; за ред. проф. П.М. Якібчука. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. –140 с.
 6. Мудрий С.І Фізичне матеріалознавство* / C.І.Мудрий, І.І. Штаблавий– Львів: Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012,— 418 с.
 7. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Молекулярна фізика і термодинаміка*: навч. посібн.: [для вищ. навч. закл.] / Р.Г. Гнип, З.А. Хапко, В.В. Вістовський; за ред. проф. П.М. Якібчука. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 132 с.
 8. Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301   «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 19 с.; Освітньо-професійна про¬грама / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 32 с.; Засоби діагностики / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 62 с.

Дослідження

Напрямки наукових досліджень

 • теоретичні та комп’ютерні методи у фізиці металів;
 • структура рідкометалевих систем;
 • фізика критичних явищ у рідинних системах;
 • електронна структура та властивості топологічно невпорядкованих металічних систем;
 • особливості механізмів росту, епітаксії кінетики фазових переходів у тонких плівках та інших нанорозмірних системах;
 • кластерна структура аморфних металевих сплавів;
 • радіаційно-стимульовані зміни електрофізичних властивостей полікристалічних, епітаксіальних та аморфних плівок халькогенідів підгрупи цинку і свинцю;
 • дослідження структури ближнього порядку розплавлених металічних і напівпровідникових сплавів методом рентгенівської дифракції та вимірювання структурно чутливих властивостей (в’язкість, густина, поверхневий натяг, електропровідність, термо-е.р.с.);
 • вивчення нанокомпозитних систем на основі евтектичних розплавів і наночастинок, включаючи нанотрубки і фулерени;
 • дослідження процесів структурної релаксації та нанокристалізації в аморфних металічних сплавах на основі алюмінію та заліза;
 • дослідження структури та фізичних властивостей без свинцевих припоїв;
 • дослідження валентного стану іонів рідкісноземельних елементів у сполуках з валентною нестабільністю

Зовнішні зв’язки кафедри

 1. EMPA, (Дюбендорф, Швейцарія; проф. Ульріх) – виконання спільного проекту “Вплив зміни атомарного впорядкування на фазову діаграму біля лінії ліквідусу у складних сплавах на основі олова”
 2. Інститут металургії та матеріалознавства, (Краків, Польща; проф. Л.Забдир) – консультації з вивчення фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних матеріалів для  без свинцевих припоїв,  підготовка документів для приєднання до проекту COST-531.
 3. Технічний університет (Хемнітц, ФРН; проф. І-Б.Гоєр) – вивчення кінетичних та структурних властивостей матеріалів для безсвинцевих припоїв.
 4. Університет (Метц, Франція; проф. Ж.Ж.Гассер) – дослідження електрофізичних властивостей металевих подвійних розплавів.
 5. Віденський університет (Відень, Австрія; проф. Г.Іпсер і проф. А.Мікула) – консультації з вивчення комплексу фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних матеріалів для виготовлення без свинцевих припоїв,  підготовка спільного проекту.
 6. Уральський державний педагогічний університет (Єкатеринбург, Росія; проф. П.С.Попель, проф. В.Є. Сідоров) – спільні дослідження, публікації, доповіді та консультації на конференціях LAM-12, TOFA-2004, МиШР-11.
 7. Інститут фізики металів, Словацька Академія Наук, (Братіслава, Словаччина; д-р. П.Щвец) – співробітництво в галузі дослідження аморфних металевих матеріалів.
 8. Технологічний університет (Гданськ, Польща; проф. Я.Рибіцкі) – спільні дослідження по компюторних методах дослідження розплавів.

За цей час на кафедрі виконано понад 50 держбюджетних і госпдоговірних тем, зокрема, 10 з них – за Постановою Уряду. Госпдоговірні теми виконувалися на замовлення наукових установ та науково-виробничих об’єднань Києва, Івано-Франківська, Москви, Санкт-Петербурга, Баку, Львова та інших. Щорічний обсяг госпдоговірної тематики складав понад 200 тис. крб., обсяг держбюджетної тематики на даний час становить 60 тис. грн. на рік.

Співробітники кафедри брали участь у роботі більш ніж 100 міжнародних і союзних симпозіумах і конференціях, ними виголошено понад 1000 доповідей. Кафедра була організатором союзних і міжнародних конференцій: “Структура і гальваномагнітні явища в тонких плівках” (Львів, 1973); “Фізика фазових переходів метал-діелектрик” (Львів, 1977); “Властивості малих частинок і острівкових плівок” (Львів, 1980); “Рентгенівська і електронна спектроскопія” (Львів, 1981); “Структура і властивості невпорядкованих систем” (Львів, 1993), ІІ, IV, VI Міжнародні конференції “Фізика невпорядкованих систем” (Львів, 2003, 2008, 2013), присвячені дню народження відомого вченого, Лауреата державної премії України доктора фізико-математичних наук, проф. Я.Й.Дутчака. За ініціативи Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка проф. І.О.Вакарчука, під час роботи ІІ Міжнародної конференції “Фізика невпорядкованих систем” на будинку фізичного факультету (вул. Кирила і Мефодія, 8) відкрито пам’ятну дошка проф. Я.Й.Дутчаку, виготовлена за кошти учнів, колег, співробітників фізичного факультету.

В різні роки у науково-дослідній частині працювали такі працівники: В.Артим (1968–1991), Г.Байцар (1975–2010), С.Вакарчук (1987–1989), В.Гальчак (1986–2002), І.Дуцяк (1976–1980), С.Ісакова (1974–1990), М.Клим (1967–1970), В.Ковальчук (1974–1981), В.Козиренко (1086–1987), М.Комарницький (1989–1996), М.Коренчук (1987–1988), Ю.Кричевець (1974–1990), Б.Кужель (1973–2014), О.Мельник (1975–1999), З.Микитюк (1977–1979), О.Павлишенко (1967–1977), І.Паздрій (1970–1985), Ю.Плевачук (1988–по даний час), В.Поліщук (1990–1998), М.Поліщук (1970–1985), В.Понімаш (1975–1985), С.Прохоренко (1992–1999), Р.Романюк (1992–2000), С.Сиротюк (1975–1987), В.Склярчук (2002–по даний час), В.Смотрич (1982–1988), Б.Соколовський (1981–1987), М.Стадник (1965–1972), В.Тимчук (1976–1983), Ю.Третяков (1974–1999), Я.Федишин (1970–1974), П.Шевчук (1977–1978), В.Ямковий (1977–1985), Б.Яцишин (1979–1990) та інші.

За час існування кафедри захищено 7 докторський та 87 кандидатських дисертації.

Вітаємо обраних учасників для літньої наукової програми TAPS-2017 у Торуні (Республіка Польща)

16.05.2017 | 09:50

Обрано учасників для літньої наукової програми TAPS-2017 у Торуні (Республіка Польща) ! Від України маємо трьох учасників, два з яких – студенти фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка (Антон Марковський та Дмитро Мелех). Перший – студент 4-го курсу (експериментальна фізика), другий – студент 3-го курсу (астрономія та астрофізика). 

Читати »

Звернення учасників Круглого столу до МОН України

21.12.2016 | 09:48

27.11.2016 на Фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка спільно з Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та навчально-методичним центром освіти м. Львова було проведено КРУГЛИЙ СТІЛ з вчителями фізики та астрономії на тему «Шкільна реформа: що зміниться?»
За результатами круглого столу було прийнято Звернення до Міністерства освіти та науки України

Читати »

Нова спеціалізація “КОМП’ЮТЕРНА ФІЗИКА”

17.05.2016 | 14:44

У межах спеціальності “Фізика та астрономія” відкрито
спеціалізацію “Комп’ютерна фізика”.
Зокрема для студентів спеціалізації “Комп’ютерна фізика”
починаючи з ІІІ курсу будуть читатися дисципліни:

Програмування (C++ та інші)
Програмування в середовищі Linux
Чисельні методи
Комп’ютерні вимірювання. Мікроконроллери
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів

Читати »