Кафедра фізики металів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Адреса: Україна, Львів, 79005, вул. Кирила і Мефодія, 8.

Кафедра фізики металів заснована у 1963 з ініціативи Дутчака Ярослава Йосиповича (1933-88). Кафедра була створена під назвою рентгеноструктурного аналізу. Через рік її перейменовано на кафедру рентгенометалофізики, а в 1999 – на кафедру фізики металів.

Кафедру очолювали: Дутчак Я.Й. (1963-1988), Миколайчук О.Г. (1988-1996), Синюшко В.Г. (1996-1998), Якібчук П.М. (1998-2014), Мудрий С.І. (з 2014)

Співробітники

завідувач кафедриМУДРИЙ Степан Івановичзавідувач кафедри
професорМИКОЛАЙЧУК Олексій Гордійовичпрофесор
професор (сумісник)ПЛЕВАЧУК Юрій Олександровичпрофесор (сумісник)
професорЩЕРБА Іван Дмитровичпрофесор
професор (сумісник)ЯКІБЧУК Петро Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентКОРОЛИШИН Андрій Володимировичдоцент
доцентШТАБЛАВИЙ Ігор Івановичдоцент
асистентБІЛИК Роман Миколайовичасистент
асистентПРИСЯЖНЮК Віктор Івановичасистент
головний науковий співробітникСКЛЯРЧУК Василь Михайловичголовний науковий співробітник
старший науковий співробітникЯКИМОВИЧ Андрій Степановичстарший науковий співробітник
науковий співробітникНИКИРУЙ Юлія Семенівнанауковий співробітник
молодший науковий співробітникЛЮДКЕВИЧ Уляна Іванівнамолодший науковий співробітник
провідний інженерДОБРЯНСЬКА Леся Орестівнапровідний інженер
провідний інженер, асистент (сумісник)КУЛИК Юрій Орестовичпровідний інженер, асистент (сумісник)
інженер 1 категоріїМОРОЗЕВИЧ Любов Михайлівнаінженер 1 категорії
інженерОСИПЕНКО Віталій Пантелеймоновичінженер
інженерСОКОЛЮК Богдан Івановичінженер
старший лаборантЛУЦИК Нестор Юліановичстарший лаборант
аспірантШВЕД Олена Василівнааспірант

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники, навчальні посібники

 1. Навчальний посібник “Молекулярна фізика” Клим М.М., Якібчук П.М. 630 с. (зміст, розділ 1, розділ 2, розділ 3, розділ 4, розділ 5, розділ 6, розділ 7, розділ 8, розділ 9, розділ 10, розділ 11, розділ 12, розділ 13)
 2. О.О.Балицький, О.Г. Миколайчук. Дифракція електронів для дослідження структури матеріалів. –Львів, Вид. центр ЛНУ. –2006. – 62с.
 3. Клим М. М., Якібчук П. М. Збірник задач з молекулярної фізики. Навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, , 2009 – 242 с. (гриф МОН України)
 4. П. М. Якібчук, А.В. Королишин Молекулярна фізика. Лабораторний практикум.  – Львів : Видавничий центр ЛНУ  ім. Івана Франка, 2009 – 131 с.
 5. Гнип Р.Г. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики : Оптика./ Р.Г. Гнип, З.А. Хапко, В.В Вістовський ; за ред. проф. П.М. Якібчука. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. –140 с.
 6. Мудрий С.І Фізичне матеріалознавство* / C.І.Мудрий, І.І. Штаблавий– Львів: Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012,— 418 с.
 7. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Молекулярна фізика і термодинаміка*: навч. посібн.: [для вищ. навч. закл.] / Р.Г. Гнип, З.А. Хапко, В.В. Вістовський; за ред. проф. П.М. Якібчука. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 132 с.
 8. Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301   «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 19 с.; Освітньо-професійна про¬грама / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 32 с.; Засоби діагностики / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 62 с.

Дослідження

Напрямки наукових досліджень

 • теоретичні та комп’ютерні методи у фізиці металів;
 • структура рідкометалевих систем;
 • фізика критичних явищ у рідинних системах;
 • електронна структура та властивості топологічно невпорядкованих металічних систем;
 • особливості механізмів росту, епітаксії кінетики фазових переходів у тонких плівках та інших нанорозмірних системах;
 • кластерна структура аморфних металевих сплавів;
 • радіаційно-стимульовані зміни електрофізичних властивостей полікристалічних, епітаксіальних та аморфних плівок халькогенідів підгрупи цинку і свинцю;
 • дослідження структури ближнього порядку розплавлених металічних і напівпровідникових сплавів методом рентгенівської дифракції та вимірювання структурно чутливих властивостей (в’язкість, густина, поверхневий натяг, електропровідність, термо-е.р.с.);
 • вивчення нанокомпозитних систем на основі евтектичних розплавів і наночастинок, включаючи нанотрубки і фулерени;
 • дослідження процесів структурної релаксації та нанокристалізації в аморфних металічних сплавах на основі алюмінію та заліза;
 • дослідження структури та фізичних властивостей без свинцевих припоїв;
 • дослідження валентного стану іонів рідкісноземельних елементів у сполуках з валентною нестабільністю

Зовнішні зв’язки кафедри

За цей час на кафедрі виконано понад 50 держбюджетних і госпдоговірних тем, зокрема, 10 з них – за Постановою Уряду. Госпдоговірні теми виконувалися на замовлення наукових установ та науково-виробничих об’єднань Києва, Івано-Франківська, Москви, Санкт-Петербурга, Баку, Львова та інших. Щорічний обсяг госпдоговірної тематики складав понад 200 тис. крб., обсяг держбюджетної тематики на даний час становить 60 тис. грн. на рік.

Співробітники кафедри брали участь у роботі більш ніж 100 міжнародних і союзних симпозіумах і конференціях, ними виголошено понад 1000 доповідей. Кафедра була організатором союзних і міжнародних конференцій: “Структура і гальваномагнітні явища в тонких плівках” (Львів, 1973); “Фізика фазових переходів метал-діелектрик” (Львів, 1977); “Властивості малих частинок і острівкових плівок” (Львів, 1980); “Рентгенівська і електронна спектроскопія” (Львів, 1981); “Структура і властивості невпорядкованих систем” (Львів, 1993), ІІ, IV, VI Міжнародні конференції “Фізика невпорядкованих систем” (Львів, 2003, 2008, 2013), присвячені дню народження відомого вченого, Лауреата державної премії України доктора фізико-математичних наук, проф. Я.Й.Дутчака. За ініціативи Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка проф. І.О.Вакарчука, під час роботи ІІ Міжнародної конференції “Фізика невпорядкованих систем” на будинку фізичного факультету (вул. Кирила і Мефодія, 8) відкрито пам’ятну дошка проф. Я.Й.Дутчаку, виготовлена за кошти учнів, колег, співробітників фізичного факультету.

В різні роки у науково-дослідній частині працювали такі працівники: В.Артим (1968–1991), Г.Байцар (1975–2010), С.Вакарчук (1987–1989), В.Гальчак (1986–2002), І.Дуцяк (1976–1980), С.Ісакова (1974–1990), М.Клим (1967–1970), В.Ковальчук (1974–1981), В.Козиренко (1086–1987), М.Комарницький (1989–1996), М.Коренчук (1987–1988), Ю.Кричевець (1974–1990), Б.Кужель (1973–2014), О.Мельник (1975–1999), З.Микитюк (1977–1979), О.Павлишенко (1967–1977), І.Паздрій (1970–1985), Ю.Плевачук (1988–по даний час), В.Поліщук (1990–1998), М.Поліщук (1970–1985), В.Понімаш (1975–1985), С.Прохоренко (1992–1999), Р.Романюк (1992–2000), С.Сиротюк (1975–1987), В.Склярчук (2002–по даний час), В.Смотрич (1982–1988), Б.Соколовський (1981–1987), М.Стадник (1965–1972), В.Тимчук (1976–1983), Ю.Третяков (1974–1999), Я.Федишин (1970–1974), П.Шевчук (1977–1978), В.Ямковий (1977–1985), Б.Яцишин (1979–1990) та інші.

За час існування кафедри захищено 7 докторський та 87 кандидатських дисертації.

Звітна наукова конференція університету за 2017 рік. Підсекція фізики металів.

05.02.2018 | 12:36

Аудиторія 107, вул. Кирила і Мефодія, 8а 
Керівник підсекції – проф. Щерба І.Д.
Секретар підсекції – асп. Олійник З.М.
З а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

Методи розрахунку вільного об’єму для невпорядкованих систем.  Доц. Штаблавий І.І., проф. Мудрий С.І.
Магнітні властивості Fe у сполуках Lu(Tm)15Fe65Sn20. Проф. Щерба І.Д.
Електрофізичні властивості евтектики Ga-Sn-Zn. Інж. 1 категорії Соколюк Б.І., гол. наук. співроб. Склярчук В.М.
Структурно-чутливі та електрофізичні властивості модельних високоентропійних сплавів. Проф. Плевачук Ю.О., асп. Дуфанець М.В.
Формування метастабільних фаз під час нагрівання...

Читати »

Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція фізики металів.

05.02.2017 | 14:34

Аудиторія 107, вул. Кирила і Мефодія, 8а
Керівник підсекції – проф. Мудрий С.І.
Секретар підсекції – асп. Олійник З.М.
З а с ід а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Структура композитів системи Al-Cu з вуглецевими нанотрубками в рідкому стані. Доц. Штаблавий І.І., проф. Мудрий С.І.
Магнітні властивості сполук Lu(Tm)15Fe65Sn20. Проф. Щерба І.Д.
Електрофізичні властивості SAC з наночастинками перехідних металів. Інж. 1 категорії Соколюк Б.І., гол. наук. співроб. Склярчук В.М.
Еволюція структури сплавів Al-Ni-Dy під час нагріву. Пров. спеціаліст Кулик Ю.О.
Ближній порядок розплавів квазібінарної системи...

Читати »